Resort finansów chce wprowadzić nową Ordynację podatkową

Ministerstwo Finansów przygotowało założenia nowej Ordynacji podatkowej. Przyjął je rząd Ewy Kopacz. Nowa procedura podatkowa ma na celu ochronę praw podatników.

Nowa Ordynacja podatkowa ma chronić podatnika w kontaktach z administracją podatkową. Wprowadzone ma być domniemanie, że podatnik jest rzetelny i świadomie nie dąży do naruszenia prawa podatkowego.

Koncyliacyjne sposoby załatwiania spraw podatkowych

Nowa Ordynacja podatkowa ma być oparta na niewładczych formach współpracy podatników i organów podatkowych, czyli na informowaniu, konsultacjach, porozumieniu i mediacji podatkowej. Nowe przepisy procedury podatkowej mają zwiększyć skuteczność i efektywność wymiaru i poboru podatków.

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Wprowadzona ma być klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Obejmie ona sztuczne i niemające uzasadnienia gospodarczego czynności podatnika, za pomocą, których próbuje on ominąć przepisy i osiągnąć korzyści podatkowe. Ciężar udowodnienia tych okoliczności będzie spoczywał na organie podatkowym.

Pozostałe zmiany

Zwiększeniu ma ulec efektywność czynności sprawdzających i kontroli podatkowej. Odformalizowane będzie sprawdzenie i kontrola zobowiązań dla podatników, którzy wywiązują się z obowiązków podatkowych.

Nowa Ordynacja podatkowa ma kłaść nacisk na profesjonalizm obsługi, użyteczność i dostępność usług fiskusa z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, dbałość o słuszne interesy podatnika i budżetu państwa.

W ustawie zostaną zapisane prawa do niedyskryminacyjnego traktowania, jak również prawo do uzyskania naprawienia szkody wyrządzonej sprzecznym z prawem działaniem organów władzy publicznej.

Nastąpi zróżnicowanie przedawnienia prawa do wymiaru podatku od przedawnienia prawa do jego poboru. W przypadku przedawnienia wymiaru będą wprowadzone dwa okresy przedawnienia - 3 lub 5 lat. Zasadą będzie, że prawo do wymiaru wygaśnie po upływie 3 lat, z wyjątkiem sytuacji określonych w ustawie, w trakcie, których przedawnienie wymiaru nastąpi z upływem 5 lat. Uszczegółowienie tej kwestii, czyli określenie przypadków, w których przedawnienie wymiaru będzie następowało po upływie 3 lat.

Ordynacja podatkowa ma uwzględnić także bogate, a zwłaszcza ukształtowane orzecznictwo w sprawach podatkowych.

Obecnie działająca przy ministrze finansów Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego opracuje projekt ustawy - Ordynacja podatkowa wraz z aktami wykonawczymi.