Koszty Operacyjne

Koszty operacyjne to inaczej koszty, związane są z procesami wywołującymi powtarzalne płatności, takie jak: koszty pracownicze, koszty serwisu urządzeń, zasilania, itp.. Często nazywane kosztami lub wydatkami bieżącymi. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. są to koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki. Są one "symetryczne" względem pozostałych przychodów operacyjnych.

Przykłady kosztów operacyjnych

Przykładami kosztów operacyjnych mogą być: koszty zużycia materiałów i energii (energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody, paliw), usługi obce (najem, remonty, transport, usługi bankowe, porządkowe, ochrony mienia, doradztwa), podatki i opłaty o "kosztowym" charakterze (podatek akcyzowy, podatek od nieruchomości, VAT naliczony nie podlegający odliczeniu od podatku należnego, VAT należny od usług z importu, VAT należny od zużycia materiałów na cele reprezentacji i reklamy, opłata skarbowa, sądowa, notarialna), wynagrodzenia (wypłacane na podstawie umowy o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych), świadczenia na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń pracowników, koszty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy), amortyzacja, wartość sprzedanych towarów i materiałów.

Pozostałe koszty operacyjne

Istnieje jeszcze odrębna kategorią zwana "pozostałymi kosztami operacyjnymi". Pozostałe koszty operacyjne nie wiążą się bezpośrednio z działalnością gospodarczą jednostki i nie dotyczą podstawowego pola działań, ale występują jako pośredni efekt podejmowanych czynności. Pośród przykładów na pozostałe koszty operacyjne mogą znaleźć się m.in. wartość sprzedanych składników majątku trwałego, zapłacone odszkodowania i kary, koszty postępowania sądowego, przekazane darowizny, w tym również darowizny związane z działalnością filantropijną, charytatywną, prospołeczną, patriotyczną, ale również obejmujące darowizny na rzecz kultu religijnego.