Prezydent podpisał ustawę "o przejmowaniu banków". Nadzór będzie miał więcej władzy

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku, podała Kancelaria Prezydenta. Nadzór będzie mógł decydować o przejęciu banku mającego problemy.

Celem ustawy jest wprowadzenie zmian mających umożliwić wzmocnienie nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

Jak wskazywali przedstawiciele projektodawców w trakcie prac legislacyjnych, ustawa jest też efektem przeglądu skuteczności obowiązujących dotychczas rozwiązań oraz stanowi reakcję na rekomendacje przedstawione przez przedstawiciela Międzynarodowego Funduszu Walutowego dotyczące zwiększenia niezależności finansowej KNF.

Kontrowersyjna poprawka o przejmowaniu banków

Ustawa wprowadza mechanizm wydawania przez KNF decyzji o przejęciu banku przez inny bank oraz umożliwienie Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu udzielania wsparcia podmiotom przejmującym bank. .

Wprowadzony mechanizm wzbudza kontrowersje. Po pierwsze, o jego wdrożenie apelował były szef KNF, Marek Chrzanowski i był jednym z tematów poruszonych w jego rozmowie z Leszkiem Czarneckim. 

Po drugie mechanizm przejmowania banków został "dorzucony" do projektu ustawy po pierwszym czytaniu w Sejmie. Może więc spotkać się z zarzutem niekonstytucyjności. 

Czytaj też: Senat za ustawą "o przejmowaniu banków". Teraz decyzja prezydenta Dudy

Nie tylko przejmowanie banków

Ustawa nowelizuje łącznie 23 ustawy. Wśród najistotniejszych zmian wymienić trzeba. 

- dokonanie modyfikacji składu Komisji Nadzoru Finansowego, polegającej na rozszerzeniu składu Komisji Nadzoru Finansowego o czterech dodatkowych członków – przedstawicieli: Prezesa Rady Ministrów, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministra – członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych;

- dokonanie istotnych zmian w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, polegających w szczególności na nadaniu statusu państwowej osoby prawnej oraz uzyskaniu przez Urząd niezależności w dysponowaniu posiadanymi funduszami;

- umożliwiają wymianę informacji uzyskanych w związku z pracami KNF przez instytucje posiadające w niej swoich przedstawicieli;

- wprowadzają przepisy umożliwiające efektywną, wzajemną wymianę informacji, w tym chronionych ustawowo, pomiędzy KNF a Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Krajową Administracją Skarbową, Policją oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

- przewidują możliwość przekazywania Prezesowi Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych informacji i dokumentów przez Przewodniczącego Komisji w celu realizacji zastępstwa procesowego;

- obligują Przewodniczącego Komisji i jego zastępców do udostępniania na żądanie Prezesa Rady Ministrów stosownych informacji związanych z pracami Komisji;

- przewidują, że w przypadku identyfikacji ryzyka systemowego w rozumieniu art. 17 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, Przewodniczący Komisji informuje Prezesa Rady Ministrów z własnej inicjatywy o czynnikach stwarzających takie ryzyko oraz podjętych w związku z tym działaniach;

- przewidują utworzenie jednego, centralnego repozytorium informacji na temat wielkości długu wyemitowanego przez poszczególnych emitentów oraz terminowości jego spłacania;

- wprowadzają agenta emisji (art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), co powinno ułatwić emitentom przeprowadzenie procesu rejestracji dłużnych papierów wartościowych w depozycie i przyczynić się do skrócenia czasu trwania tego procesu;

- wprowadzają zmiany w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi mające na celu stworzenie Funduszu Edukacji Finansowej oraz działającej przy nim Rady Edukacji Finansowej, w skład której będą wchodzili m.in. przedstawiciele ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, Przewodniczącego KNF, Prezesa NBP, Prezesa UOKiK oraz Rzecznika Finansowego" - czytamy także.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkami. 

Więcej o: