Skala ubóstwa w Polsce mniejsza, ale w wielu miejscach nadal jest kiepsko. Oto, gdzie żyje się najlepiej

Pomiędzy 2015 i 2018 r. wzrósł odsetek gospodarstw domowych zadowolonych nie tylko ze swoich warunków życia, ale także z życia ogólnie rzecz biorąc - wynika z danych GUS. Najmniejszy odsetek osób zadowolonych z życia spotkamy w Łódzkiem i na Lubelszczyźnie.
Zobacz wideo

Badanie spójności społecznej zostało przeprowadzone przez GUS w 2018 r., i wzięło w nim udział ponad 14 tys. gospodarstw domowych. Badano nie tylko warunki materialne życia mieszkańców poszczególnych regionów, ale także np. jakość środowiska naturalnego, poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania czy poziom kapitału społecznego mierzonego np. zaufaniem do ludzi, władz lokalnych, policji czy kościoła.

Pytano także o subiektywne poczucie zadowolenia z życia "ogólnie rzecz biorąc". Z danych zebranych przez GUS wynika, że najczęściej na osobę zadowoloną z życia natrafimy w województwie wielkopolskim i pomorskim (88-87 proc.), najrzadziej w województwie lubelskim i łódzkim (76-77 proc.). Średnio, z życia zadowolonych jest mniej więcej pięciu na sześciu Polaków. 

.. GUS

Spada skala ubóstwa

W 2018 r. relatywnego ubóstwa dochodowego doświadczało 13 proc. gospodarstw domowych w kraju. To o 1 p. proc. mniej niż w 2015 r. Ubóstwo dochodowe oznacza, że dane gospodarstwo żyje poniżej granicy ubóstwa. Jest ona wyliczana na podstawie mediany miesięcznych dochodów ogółu gospodarstw w kraju (korygowanych m.in. o różnice demograficzne), i w 2018 r. dla jednoosobowego gospodarstwa domowego wynosiła 1280 zł, a np. dla gospodarstwa domowego złożonego z dwóch osób dorosłych i dwóch dzieci do lat 14 - 2 688 zł. 

Najgorzej jest w województwie lubelskim, bo tu ubóstwo dochodowe najczęściej dotykało w 2018 r. aż 26 proc. gospodarstw domowych. Na drugim biegunie jest województwo mazowieckie z odsetkiem 9 proc.

Na Mazowszu z kolei najczęściej spotkać można osoby dysponujące "relatywnie wysokim dochodem", który GUS definiuje jako 5/3 mediany dochodu ogółu gospodarstw domowych. W województwie mazowieckim wskaźnik relatywnie wysokich dochodów wynosi aż 27 proc., choć w dużej mierze windują go mieszkańcy Warszawy.

W skali całego kraju gospodarstw z relatywnie wysokimi dochodami jest 15 proc. Co ciekawe, w 2017 r. było ich 17 proc. Niekoniecznie oznacza to jednak, że tym Polakom się pogorszyło. Po prostu, mocno wzrosła granica relatywnie wysokich dochodów - przykładowo, dla gospodarstwa jednoosobowego z 2897 zł w 2015 r. do 3556 zł w 2018 r. Jeśli więc ktoś osiągał dochód np. 3500 zł w 2015 i 2018 r., to jeszcze niedawno w skali kraju był on "relatywnie wysoki", a teraz już nie. 

Ogólnie, w 9 z 16 województw w Polsce gospodarstw z dochodami poniżej granicy ubóstwa jest więcej niż gospodarstw z relatywnie wysokimi dochodami.

.. GUS

Lepsze warunki życia

W latach 2015 i 2018 polepszyły się warunki życia gospodarstw domowych mierzone tzw. "przejawami złych warunków życia" (dotyczących jakości mieszkania, poziomu wyposażenia w dobra trwałego użytku czy braku możliwości zaspokojenia ze względów finansowych różnego typu potrzeb materialnych i niematerialnych). W 2015 r. gospodarstw domowych doświadczających ubóstwa warunków życia było 9 proc., w 2018 r. już 5 proc. Również o 4 proc. - z 23 do 27 proc. - wzrósł odsetek gospodarstw, w których według definicji GUS warunki życia są dobre.

.. GUS

Więcej o: