Dodatkowe postojowe i zwolnienie ze składek ZUS przedłużone. Wiemy, które branże skorzystają

W ubiegłym tygodniu Sejm RP przyjął projekt ustawy, która przedłuża świadczenie postojowe i zwolnienie ze składek ZUS. Z rządowej pomocy będą mogli skorzystać przedstawiciele niektórych branż.

Tarcza antykryzysowa wprowadziła szereg rozwiązań, które miały pomóc przedsiębiorcom poszkodowanym na skutek epidemii koronawirusa. Do sztandarowych pomysłów należało m.in. zwolnienie ze składek ZUS oraz dodatkowe świadczenie postojowe. Początkowo zakładano, że pomoc przysługiwać będzie przez trzy miesiące. W ubiegły piątek Sejm RP jednogłośnie zdecydował jednak wydłużyć ten termin dla najbardziej poszkodowanych branż. 

Dodatkowe świadczenie postojowe. Dla kogo?

Zgodnie z nowelizacją, osobie prowadzącej działalność gospodarczą, która skorzystała już ze świadczenia postojowego, przysługiwać ma prawo do świadczenia dodatkowego, o ile jej przychód spadł o co najmniej 80 proc. w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w stosunku do tego samego miesiąca roku poprzedniego.

Z rozwiązania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność określoną w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 i oznaczonej kodami:

 • 49.39.Z (Pozostały transport lądowy pasażerski),
 • 77.39.Z (Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych),
 • 90.01.Z (Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych),
 • 90.02.Z (Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych),
 • 93.29.Z (Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna).

Dodatkowo do świadczenia postojowego będą uprawnieni prowadzący działalność sezonową piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni (kod 79.90.A), którzy zawiesili działalność po 31 sierpnia 2019 roku i wykonywali ją sezonowo nie dłużej niż dziewięć miesięcy w roku.

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą to, według obowiązujących przepisów, jednorazowe świadczenie w wysokości 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) albo 1300 zł (50 proc. minimalnego wynagrodzenia, gdy przedsiębiorca rozlicza się na karcie podatkowej i korzysta ze zwolnienia z podatku VAT). Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone najpóźniej w terminie trzech miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii.

Zobacz wideo Jak uzyskać i jak wykorzystać bon turystyczny?

Zwolnienie ze składek ZUS przedłużone. Które branże z tego skorzystają? 

Proponowane regulacje zakładają również, że niektórzy przedsiębiorcy będą zwolnieni z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy, Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Prawo do zwolnienia będzie przysługiwać przedsiębiorcom, którzy zanotowali spadek przychodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o co najmniej 80 proc. w stosunku do tego samego miesiąca roku ubiegłego oraz prowadzili działalność (przeważającą) w jednej z następujących branż:

 • 55.10.Z (Hotele i podobne obiekty zakwaterowania),
 • 82.30.Z (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów),
 • 49.39.Z (Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany),
 • 77.39.Z (Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane),
 • 90.01.Z (Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych),
 • 90.02.Z (Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych),
 • 93.29.Z (Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna),
 • 79.11.A (Działalność agentów turystycznych),
 • 79.90 A (Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych).

Warunkiem zwolnienia jest złożenie wniosku i deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za czerwiec, lipiec, sierpień 2020 roku nie później niż do dnia 30 września 2020 roku, chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

Z uzasadnienia projektu wynika, że z prawa do dodatkowego postojowego może skorzystać ponad 24 tys. podmiotów na łączną kwotę 150,9 mln zł, a z prawa do dodatkowego zwolnienia z ZUS ponad 29 tys. firm na kwotę ponad 401 mln zł.

Więcej o: