Bunt w rządzie? Solidarna Polska nie popiera uchwały ws. "Polityki energetycznej Polski do 2040 r."

We wtorek rząd przyjął uchwałę ws. "Polityki energetycznej Polski do 2040 r." Solidarna Polska - koalicjant Prawa i Sprawiedliwości - była przeciwna uchwale.

"W związku z komunikatem Centrum Informacyjnego Rządu informujemy, że ministrowie Solidarnej Polski nie poparli uchwały Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie 'Polityki energetycznej Polski do 2040 r.'" - poinformowała Solidarna Polska w mediach społecznościowych. 

Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu źródłem sporu w Zjednoczonej Prawicy była tzw. piątka dla zwierząt. Jarosław Kaczyński chciał zmian w zakresie hodowli zwierząt futerkowych i ograniczenie uboju rytualnego. Takie rozwiązanie spowoduje duże straty dla producentów. Solidarna Polska i Porozumienie nie były zadowolone z propozycji Prawa i Sprawiedliwości. Zastanawiano się nad przyszłością koalicji. 

Rząd przyjął uchwałę ws. "Polityki energetycznej Polski do 2040 r."

Polityka energetyczna Polski do 2040 r. (PEP) opiera się na trzech filarach: sprawiedliwa transformacja, zeroemisyjny system energetyczny i dobrej jakości powietrze - podało Centrum Informacyjne Rządu. "Niskoemisyjna transformacja energetyczna będzie sprzyjała zmianom modernizacyjnym całej polskiej gospodarki, gwarantując bezpieczeństwo energetyczne, dbając o sprawiedliwy podział kosztów i ochronę najbardziej wrażliwych grup społecznych" - czytamy.

Główne cele PEP 2040 zakładają m.in. optymalne, możliwie długie wykorzystanie własnych surowców energetycznych (transformacja regionów węglowych). Rozbudowę infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej (rynek mocy; wdrożenie inteligentnych sieci elektroenergetycznych).

Najważniejsze elementy polityki energetycznej Polski do 2040 r.

Centrum Informacyjne Rządu wymienia główne elementy PEP 2040. Ma być ona realizowana poprzez:

  • W 2030 r. udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie co najmniej 23 proc.
  • W przypadku energetyki wiatrowej na morzu - moc zainstalowana osiągnie: ok. 5,9 GW w 2030 r. i do ok. 11 GW w 2040 r.
  • W 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków.
  • Do 2030 r. nastąpi redukcja emisji gazów cieplarnianych (GHG) o ok. 30 proc. w stosunku do 1990 r.
  • Do 2040 r. potrzeby cieplne wszystkich gospodarstw domowych pokrywane będą przez ciepło systemowe oraz przez zero- lub niskoemisyjne źródła indywidualne.
  • Redukcja wykorzystania węgla w gospodarce będzie następować w sposób zapewniający sprawiedliwą transformację.
  • Rozbudowie ulegnie infrastruktura gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw ciekłych, a także zapewniona zostanie dywersyfikacja kierunków dostaw.
Więcej o: