Świadczenie przedemerytalne 2022. Warunki przyznania są dokładnie określone. Ile wynosi dodatek?

Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobom, które spełnią określone warunki wynikające ze stażu pracy czy wieku. Istotne są również przyczyny ustania stosunku pracy. Kto może otrzymać to świadczenie i jaka jest jego wysokość?

Zasiłek przedemerytalny przysługuje osobom w wieku zbliżonym do emerytalnego. Wymagany jest również odpowiedni staż zawodowy, który wystarczy do uzyskania emerytury. Brak źródła dochodu w takiej sytuacji także uprawnia do pobierania zasiłku. Jakie są szczegółowe zasady?

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo 14. emerytura zostanie na stałe? Pytamy wiceministra finansów

Świadczenie przedemerytalne 2022. Kto może otrzymać świadczenie przedemerytalne?

Jak informuje ZUS, prawo do uzyskania świadczenia przedemerytalnego według art. 2 Ustawy o świadczeniach przedemerytalnych z 2004 roku przysługuje osobom:

  • których miejsce pracy zostało zlikwidowane lub pracodawca jest niewypłacalny. Kobiety muszą mieć 20-letni staż, a mężczyźni 25-letni staż pracy;
  • które straciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
  • które pracowały w miejscu, które ogłosiło upadłość działalności prowadzonej przez 24 miesiące lub więcej;
  • które zarejestrują się w powiatowym urzędzie pracy w trakcie 30 dni od ustania prawa do otrzymywania renty z tytułu niezdolności do pracy.

W 2022 roku świadczenie przedemerytalne wynosi dokładnie 1350,70 złotych brutto - już po waloryzacji.

Emerytka (zdjęcie ilustracyjne) Emerytura dla osób urodzonych po 1948 roku. Łatwiej o "pomostówkę"

Świadczenie przedemerytalne. Jakie warunki należy spełnić, aby je uzyskać?

Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobom, które przez co najmniej 180 dni pobierały zasiłek dla bezrobotnych, a także w dalszym ciągu są zarejestrowane jako bezrobotni. Wymagane jest także, aby w czasie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówić bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Wniosek o przyznane świadczenia przedemerytalnego należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu, który potwierdza, że przez 180 dni był pobierany zasiłek dla bezrobotnych.

Aby otrzymać świadczenie, należy pamiętać o tym, że należy zarejestrować się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy - pobieranej nieprzerwanie przez co najmniej pięć lat do dnia w którym ustało prawo do renty, a także dnia, w którym kobieta ukończyła co najmniej 55 lat, a mężczyzna 60 lat. Wymagany jest również okres pracy uprawniający do emerytury - 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Zasiłek przedemerytalny przysługuje również osobom, które zarejestrowały się w urzędzie pracy w ciągu 60 dniu od dnia zakończenia świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna z powodu śmierci osoby nad którą sprawowana była opieka. Zasiłek ten musiał być pobierany co najmniej przez 365 dni, a w dniu ustania prawa do niego, kobieta ukończyła 55 lat, a mężczyzna 60 lat.

Palenie w piecu węglowym (zdjęcie ilustracyjne) Dopłaty do ogrzewania. Dla kogo jakie dofinansowanie?

Więcej o: