Będą zmiany w przepisach dotyczących wymiany informacji gospodarczych

Ułatwienie dostępu informacji o wiarygodności płatniczej małym i średnim przedsiębiorcom, zmniejszenie kosztów dostępu do informacji o wiarygodności płatniczej, wzmocnienie ochrony dłużników przed niesłusznym wpisem do rejestru - to tylko niektóre zmiany, jakie przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Rządowy projekt zmian w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz niektórych innych ustaw, umożliwia specjalne oznaczanie zobowiązań, które dłużnik kwestionuje, powołując się na zarzut przedawnienia. Dłużnik będzie miał możliwość nieodpłatnego zgłoszenia moderowanego komentarza do wpisu do rejestru. Biuro nie zamieści takiego komentarza, jeżeli stanowisko dłużnika co do przedawnienia będzie oczywiście bezzasadne w świetle obowiązujących przepisów, ustanawiających okresy przedawnienia dla zobowiązań danego rodzaju.

Podstawowy katalog ogólnych terminów przedawnienia zostanie także zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki.

Ujawnianie zobowiązań konsumentów

Informacje gospodarcze o zobowiązaniach konsumentów będą mogły być przekazane do biura przed upływem maksymalnie 10 lat od dnia wymagalności roszczenia. Informacje gospodarcze o konsumentach będą usuwane przez biuro po maksymalnie 10 latach od dnia ich wymagalności, przy utrzymaniu pozostałych ogólnych zasad usuwania informacji gospodarczych.

W przypadku zobowiązań okresowych, wierzyciel będzie miał obowiązek aktualizacji ich wysokości, pod rygorem usunięcia całości informacji przez biuro po upływie powyższego okresu.

Udostępnianie do biur informacji gospodarczej informacji o bezskutecznych egzekucjach komorniczych

Projekt przewiduje udostępnienie, za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, informacji o bezskutecznych (tj. takich zobowiązań, wobec których postępowanie egzekucyjne zostało umorzone) egzekucjach dłużników-przedsiębiorców. Informacje takie będą udostępniane z zasobów informacji posiadanych przez kancelarie komornicze.

Aktualizacja wpisu

Wystąpienie okoliczności prawnych lub faktycznych, rzutujących na zobowiązanie będące przedmiotem informacji gospodarczej wpisanej do biura, uprawnia albo obliguje biuro, wierzyciela lub dłużnika, do aktualizacji albo wykreślenia wpisu.

Podstawy dokonania wpisu informacji gospodarczej

Podstawowym zdarzeniem uprawniającym do dokonania wpisu do biura będzie wymagalność zobowiązania od co najmniej 30 dni (obecnie jest to 60 dni).

Zakwalifikowanie nierzetelnego wpisu jako czynu nieuczciwej konkurencji

Omawiany projekt przewiduje też zmiany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zachowania wierzycieli, którzy nie dokonują aktualizacji lub usunięcia informacji gospodarczych w sytuacjach wskazanych w ustawie do kategorii, będą stanowiły czyn nieuczciwej konkurencji. Będą one podlegały odpowiedzialności karnej i cywilnej.

Projekt zmian w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz niektórych innych ustaw trafi teraz pod obrady rządu.

Kancelaria Prawna Skarbiec

, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.