Koszty rodzajowe

Koszty rodzajowe, czyli.

Koszty rodzajowe w księgowości to inaczej koszty proste bieżącej działalności, które zostały poniesione w danym okresie sprawozdawczym i przedstawione w podziale na rodzaje. Koszty rodzajowe informują o wartości i rodzaju kosztów, które zostały poniesione w ramach działalności statusowej prowadzonej przez jednostkę gospodarczą.

Przykładowy podział kosztów rodzajowych

Koszty rodzajowe mogą występować w np. prostym podziale na: Zużycie materiałów i energii (np. zużycie energii elektrycznej, gazowej i cieplnej, ale też zużycie materiałów biurowych, opakowań itp.), Usługi obce (transportowe, budowlane, remontowe, poligraficzne, bankowe, ekspertyzy, tłumaczenia, pranie, konserwacja), Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek akcyzowy, opłaty skarbowe, opłaty sądowe, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów), Wynagrodzenia (wartości wynagrodzenia brutto wypłacanego w formie pieniężnej, wartości świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalent), Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń (składki z tytułu ubezpieczeń społecznych opłaconych ze środków pracodawcy, odzież ochronna i robocza, świadczenia rzeczowe związane z BHP, dopłaty do okresowych biletów dla pracowników), Amortyzacja (planowe zużycie środków trwałych), planowe zużycie wartości niematerialnych i prawnych) oraz pozostałe koszty takie jak na przykład ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, koszty reprezentacyjne, koszty reklamowe, wypłaty ryczałtów za używanie przez pracowników własnych samochód do celów służbowych itp.

Układ rodzajowy kosztów jest wykorzystywany dla potrzeb sprawozdawczości finansowej: jednostki gospodarcze sporządzające rachunek zysków i strat w wersji porównawczej wykazują w nim koszty według rodzaju a jednostki prezentujące kalkulacyjny rachunek zysków i strat ujawniają dane o kosztach rodzajowych w informacji dodatkowej.

Informacje o kosztach według rodzaju są w małym stopniu przydatne do zarządzania przedsiębiorstwem, ponieważ nie pokazują, w jakim celu zostały poniesione koszty. Stanowią one jedynie punkt wyjścia do dalszego rozliczania kosztów według miejsc ich powstawania oraz do kalkulacji kosztów różnych obiektów, w tym m.in. produktów.