Ewidencja Środków Trwałych

Czym są środki trwałe?

Środki trwałe są to stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością oraz maszyny, urządzenia, środki transportu, inwentarz żywy oraz inne przedmioty. Muszą one spełniać pewne warunki, by być zaliczonymi do środków trwałych. Po pierwsze, muszą być wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Po drugie przewidywany okres używania środków trwałych musi być dłuższy niż rok. Każdy środek trwały musi być na początku wyceniony, a jego wartość początkowa wpisana do ewidencji środków trwałych.

Ewidencja środków trwałych

Ewidencja środków trwałych to inaczej spis, wykaz środków trwałych przedsiębiorcy. Jej sporządzenie jest obowiązkiem prowadzącego działalność gospodarczą. Środek musi być wpisany do ewidencji w miesiącu jego zakupu lub przekazania. Do środków trwałych możemy zaliczyć wyżej wymienione elementy, których wartość początkowa przekracza 3500 zł.

Ewidencja środków trwałych może przybrać różne formy:

 • ręcznie narysowana tabela na kartce,
 • wydrukowana karta z tabelami wypełnionymi w komputerze,
 • wypełniona ręcznie książeczka zakupiona w księgarni akcydensowej,
 • odręczne pismo bez tabelki, ale zawierająca wszystkie wymagane dane,
 • odręczne wpisy w zwykłym zeszycie.

Ewidencja środków trwałych - niezbędne dane

Aby ewidencja środków trwałych, aby spełniać wszystkie formalne wymogi, powinna zawierać takie danej, jak:

 • liczba porządkowa (każdy środek trwały ma swoją, kolejną liczbę),
 • data nabycia środka trwałego (jego kupna lub otrzymania),
 • data przyjęcia do używania (od kiedy środek trwały jest używany przez podatnika),
 • określenie dokumentu stwierdzającego nabycie (np. rachunek, faktura VAT, umowa kupna-sprzedaży, etc.),
 • określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej (czym jest wpisywany do ewidencji środek trwały),
 • symbol Klasyfikacji Środków Trwałych,
 • wartość początkowa (musi przekraczać 3500 zł), 
 • stawka amortyzacyjna,
 • kwota odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy,
 • zaktualizowana wartość początkowa,
 • zaktualizowana kwota opisów amortyzacyjnych, 
 • wartość ulepszenia zwiększającą wartość początkową,
 • data likwidacji środka trwałego i powód likwidacji (np. sprzedaż środka trwałego lub jego kradzież).