Zawieszenie działalności a ZUS

Zawieszenie działalności gospodarczej a ZUS - podstawowe informacje

Czasem jest tak, że mimo najszczerszych chęci założona przez nas działalność gospodarcza zwyczajnie nam nie idzie. Wówczas nie mamy innego wyjścia i by zaoszczędzić koszty prowadzenia firmy, jesteśmy zmuszeni na bliżej nieokreślony lub określony sposób zawiesić naszą działalność. Co jednak wówczas ze zobowiązaniami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? W czasie przerwy w funkcjonowaniu interesu przedsiębiorca nie ma obowiązku odprowadzania do ZUS żadnych składek ubezpieczeniowych. Oczywiście w praktyce oznacza to, że po określonym czasie ubezpieczenie wygasa i osoba musi zainteresować się inną formą opłacania składek na własną rękę. Może np. pozostać przy dobrowolnym płaceniu składek na ZUS.

Zawieszenie działalności gospodarczej - procedury

Informację o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca będący osobą fizyczną przekazuje do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na druku CEIDG-1. Instytucja ta przekazuje do ZUS kopię wpisu o zawieszeniu działalności. Przedsiębiorca nie musi więc pamiętać o dodatkowym wyrejestrowaniu w ZUS.

ZUS wyrejestruje zarówno osobę fizyczną, jak i członków rodziny podlegających pod jej ubezpieczenie. Nie wyrejestruje jednak osoby fizycznej, jeśli osoba fizyczna nadal zatrudnia pracowników na umowy o różnym charakterze.

Przerwa w ubezpieczeniu

W czasie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom, a zatem nie ma też obowiązku opłacania składek. Przez cały okres przerwy w prowadzeniu firmy nie składa on również do ZUS dokumentów rozliczeniowych.

Wysokość składek - jak policzyć od kiedy?

Często zdarza się, że przedsiębiorca jest zmuszony zawiesić działalność nie wraz z początkiem miesiąca, a w jego trakcie. Jak wówczas naliczyć składki na ubezpieczenie społecznej? Otóż należy naliczyć od podstawy wymiaru zmniejszonej proporcjonalnie o dni nieprowadzenia działalności. Polega to na tym, że dzieli się ją przez liczbę dni kalendarzowych tego konkretnego miesiąca, w którym nastąpiło zawieszenie i mnoży przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom w danym miesiącu.

Inna sytuacja występuje w kontekście składki zdrowotnej, która jest niepodzielna i zawsze uwzględniamy jej całościową wartość.