Wpis do KRS

Krajowy Rejestr Sądowniczy, czyli.

Krajowy Rejestr Sądowy to rejestr publiczny prowadzony przez sądy rejonowe oraz Ministerstwo Sprawiedliwości, w którym znajduje się rejestr przedsiębiorców, rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestr dłużników niewypłacalnych.

Krajowy Rejestr Sądowy jest rejestrem dającym możliwość uzyskania informacji o każdym przedsiębiorcy, który podlega obowiązkowi wpisu do KRS. Informację taką można uzyskać w formie odpisu, wyciągu lub zaświadczenia.

Oprócz funkcji informacyjnej, KRS spełnia też funkcję legislacyjną, bowiem dopiero wpis podmiotu do bazy KRS pozwala mu na dokonywanie dalszych czynności prawnych.

Wpis KRS

Obowiązek dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Dłużników mają tylko niektóre podmioty gospodarcze. Obowiązek rejestracji w rejestrze przedsiębiorców mają między innymi: spółki jawne, europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki europejskie, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, instytuty badawcze, spółdzielnie europejskie, instytucje gospodarki budżetowej, towarzystwa reasekuracji wzajemnej,główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji, przedsiębiorcy określeni w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium RP działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane dalej "przedsiębiorcami zagranicznymi", towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, etc..

Aby dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Dłużników, należy złożyć odpowiedni formularz (dostępne na stronach internetowych) oraz uiścić opłatę. Przykładowe ceny dokonania wpisów do KRS:

  • wniosek o zarejestrowanie to koszt 500 zł (rejestr przedsiębiorców), 250 zł (rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej), 500 zł (rejestr przedsiębiorców oraz rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej), 300 zł (rejestr dłużników niewypłacalnych),

  • wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze to koszt 250 zł (rejestr przedsiębiorców), 150 zł (rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej), 250 zł (rejestr przedsiębiorców oraz rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej).