Zmiany w potwierdzaniu na piśmie warunków umowy o pracę

Od 1 września br. pracodawcy mają obowiązek pisemnego potwierdzenia pracownikowi przez pracodawcę ustaleń umowy o pracę niezawartej w formie pisemnej, przed dopuszczeniem pracownika do pracy. To skutek nowelizacji Kodeksu pracy.

Chodzi o nowelizację Kodeksu pracy z 13 maja 2016 r. (Dz.U.z 2016, poz. 190), która weszła w życie 1 września br.

Zmiany w Kodeksie pracy

- W myśl zmienionych przepisów umowę o pracę zawiera się na piśmie - wyjaśnia mec. Robert Nogacki, założyciel

Kancelarii Prawnej Skarbiec

. - Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem

pracownika

do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia, co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków - tłumaczy mec. Nogacki.

Pracodawca ma obowiązek zapoznać pracownika z treścią

regulaminu pracy

przed dopuszczeniem go do pracy. Zgodnie z przepisami sprzed wejścia w życie omawianej nowelizacji Kodeksu pracy, umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli jednak umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia, co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków (art. 29 § 2 Kodeksu pracy). - W praktyce zatem pracodawca musiał wypełnić ciążący na nim obowiązek do końca pierwszego dnia pracy pracownika. - Ten przepis był w praktyce wykorzystywany przez nieuczciwych pracodawców do nielegalnego zatrudniania pracowników - zauważa mec. Nogacki. - W razie kontroli prowadzonej przez inspektora pracy, pracodawcy tłumaczyli, że dany pracownik nie posiada jeszcze potwierdzenia ustaleń umowy o pracę, ponieważ jest to jego pierwszy dzień w

pracy

, w związku z czym ustawowy termin takiego potwierdzenia jeszcze nie upłynął - dodaje.

Co się zmieniło?

Obowiązujący od 1 września br. na skutek omawianej nowelizacji Kodeksu pracy obowiązek pracodawcy do pisemnego potwierdzenia pracownikowi podstawowych ustaleń umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy oznacza, że termin tego potwierdzenia upłynie wraz z momentem przystąpienia pracownika do wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy (każdy pracownik przystępujący do pracy będzie musiał posiadać albo pisemną umowę o pracę, albo pisemne potwierdzenie podstawowych ustaleń umowy o pracę zawartej w formie innej niż pisemna). A to oznacza, że w razie braku pisemnej umowy o pracę, sporządzone w formie pisemnej potwierdzenie jej zawarcia będzie warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy.

Sankcja za nieprzestrzeganie przepisów Kodeksu pracy

Zmienione przepisy Kodeksu pracy przewidują również, że karze grzywny podlega pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu, która nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy.

Autorem jest:

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych