Krajowa Administracja Skarbowa dostanie wielkie uprawnienia. Prezydent Duda podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Urzędnicy KAS otrzymają mnóstwo nowych uprawnień, m.in. żądania od banków informacji o danych posiadacza rachunku.
Zobacz wideo

Nowelizacja ustawy ma na celu - jak informuje Kancelaria Prezydenta - "udoskonalenie przepisów dotyczących zakresu zadań i procedur działania Krajowej Administracji Skarbowej oraz doprecyzowanie regulacji odnoszących się do zatrudnienia w KAS oraz pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej".

Co za tym się kryje? Wiele nowych uprawnień dla funkcjonariuszy KAS. Chodzi m.in. o to, że szef KAS i naczelnik urzędu celno-skarbowego będą mogli występować o informacje o podatniku (także osobach fizycznych) do instytucji finansowych poza procedurami kontrolnymi - wyłącznie w toku czynności analitycznych. Wystarczy, że szef KAS czy naczelnik będzie posiadał "uprawdopodobnione informacje" o możliwości posługiwania się rachunkiem bankowym wykorzystywanym m.in. do prowadzenia niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej.

Pojawi się także możliwość przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej w razie nieobecności kontrolowanego. Dziś jest to jeden ze sposobów na uniknięcie kontroli. Teraz wystarczy, że urzędnik wylegitymuje się przed "szeregowym" pracownikiem.

W ustawie poszerzono także definicję tzw. kontrahenta kontrolowanego. Dzięki temu jeszcze łatwiej będzie można przeprowadzać tzw. "kontrole krzyżowe". Informacje np. na temat danej transakcji, pozyskane od kontrahenta kontrolowanego, czyli kontrahenta firmy objętej kontrolą, pomagają w ustaleniach przebiegu czy okoliczności tej transakcji. 

Poszerzony zostanie też krąg osób w KAS, którym przysługuje dostęp do danych. Ustawa doprecyzowuje także przepisy odnoszące się do możliwości korzystania przez KAS z danych zgromadzonych w bazach, rejestrach, ewidencjach, zbiorach i systemach informatycznych. Szerszy będzie katalog informacji pobieranych przez organy KAS.

Katalog zadań KAS także zostanie poszerzony, m.in. o ściganie sprawców przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego.

Ustawa pozwoli też organom KAS na "kompleksowe przeprowadzenie sprawy"
w stosunku do wszystkich sprawców popełnianych przestępstw o charakterze
korupcyjnym, bez konieczności angażowania innych organów uprawnionych do
ścigania przestępstw np. policji. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej otrzymają też możliwość samodzielnego konwojowania osób aresztowanych czy osadzonych.

Większość przepisów ustawy wejdzie w życie już niebawem - po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Więcej o: