Co robić, kiedy firma bankrutuje? Odpowiadamy, jak ogłosić upadłość

W trudnych, ciężkich do przewidzenia okolicznościach, jak np. epidemia koronawirusa, firmom grozi ryzyko niewypłacalności. W najbardziej skrajnych przypadkach, nad niektórymi spółkami wisi również widmo bankructwa. Wyjaśniamy, jak ogłosić upadłość.

Na stronie internetowej poradnikprzedsiebiorcy.pl, czytamy że upadłość ogłosić mogą zarówno duże firmy, jak i małe jednoosobowe działalności gospodarcze. Podstawą prawną określającą zagadnienia związane m.in. z bankructwem firm jest Ustawa z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze.

Zobacz wideo Radosław Fogiel o tarczy antykryzysowej

Kiedy przedsiębiorca może ogłosić upadłość?

Przedsiębiorca może ogłosić upadłość w momencie, w którym niewypłacalność staje się długoterminowa. W przeciwnym wypadku sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości. Dzieje się tak, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika, jak czytamy w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze.

Jak złożyć wniosek o upadłość?

Wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza się w wydziale gospodarczym sądu rejonowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności. Oprócz dłużnika taki wniosek może złożyć każdy z jego wierzycieli.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze wniosek o ogłoszenie upadłości należy zgłosić w sądzie nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. Wniosek obowiązkowo musi zawierać:

  • podstawowe informacje o dłużniku: imię i nazwisko, jego nazwę albo firmę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa lub osoba prawna - reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia;
  • oznaczenie miejsca, w którym znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika;
  • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
  • informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2010 r. nr 112, poz. 743, z późn. zm.) lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy;
  • informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 185, poz. 1439, z 2010 r. nr 167, poz. 1129 oraz z 2012 r. poz. 836).

"Na koniec należy wspomnieć, iż w praktyce nie każdy przedsiębiorca może ogłosić upadłość. O tym bowiem decyduje sąd, a ten odrzuci wniosek, jeżeli majątek dłużnika jest zbyt mały, by mógł zaspokoić koszty postępowania sądowego. Celem ogłoszenia upadłości jest bowiem przede wszystkim zaspokojenie wierzycieli, a fakt posiadania nikłego majątku z góry przesądza o braku takiej możliwości" - przypomina Ewa Szpytko-Waszczyszyn na łamach portalu poradnikprzedsiebiorcy.pl.

Więcej o: