Duda złożył projekt ustawy o dodatku solidarnościowym. Zaproponował też zwiększenie zasiłku dla bezrobotnych

Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Prezydent wyraził nadzieję na poparcie inicjatywy przez wszystkie środowiska polityczne i sprawny przebieg prac w Sejmie i Senacie.

Dodatek solidarnościowy będzie świadczeniem przyznawanym maksymalnie na trzy miesiące, od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku. Będzie wynosił 1400 złotych miesięcznie i będzie przysługiwał osobom, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, a umowa o pracę z nimi została po 31 marca bieżącego roku rozwiązana przez pracodawcę lub uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Dodatek solidarnościowy nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz potrąceniom i egzekucji.

Warunkiem uzyskania prawa do dodatku solidarnościowego ma być posiadanie okresu podlegania w 2020 roku ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 90 dni. Wniosek o dodatek solidarnościowy zawierać będzie podstawowe dane osoby uprawnionej, dane pracodawcy, z którym była zawarta umowa o pracę, oświadczenie osoby uprawnionej o spełnieniu warunków, o których mowa w projektowanej regulacji, wskazanie rachunku płatniczego osoby uprawnionej prowadzonego w kraju lub wydanego w kraju instrumentu płatniczego oraz podpis osoby uprawnionej. Zaproponowano, by wnioski o przyznanie dodatku solidarnościowego składane były w formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem profilu utworzonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Podniesienie kwoty zasiłku dla bezrobotnych

W projekcie zaproponowano podniesienie kwoty zasiłku dla bezrobotnych do 1200 złotych w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku. W kolejnych dniach posiadania prawa do zasiłku kwota zasiłku miałaby wzrosnąć do 942,30 złotych. Podwyższenie planowane jest od 1 września 2020 roku.

Projekt ustawy to realizacja zapowiedzi Andrzeja Dudy dotyczącej konieczności wprowadzenia, w związku z epidemią, dodatku solidarnościowego oraz podwyższenia kwoty zasiłku dla bezrobotnych - informuje w komunikacie Kancelaria Prezydenta. Duda wyraził nadzieję na poparcie inicjatywy przez wszystkie środowiska polityczne i sprawny przebieg prac w Sejmie i Senacie.

Zobacz wideo „Kolejna tarcza w ogóle nie uwzględnia istnienia ludzi bezrobotnych”
Więcej o: