Mobilizacja wojskowa - jakich zawodów nie będzie dotyczyć? Nowy projekt rozporządzenia [LISTA]

Pracownicy administracji, policjanci czy prezesi spółek skarbu państwa znaleźli się w wykazie stanowisk, których pobór do wojska ma nie obejmować. Projekt rozporządzenia w sprawie wyłączenia obowiązku pełnienia służby wojskowej został opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji.

Rozporządzenie Rady Ministrów określa tryb wyłączenia pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji. W projekcie znajduje się również wykaz stanowisk, które nie będą podlegały mobilizacji. 

Więcej aktualnych informacji na głównej stronie Gazeta.pl

"Celem rozporządzenia jest uregulowanie procedury wyłączenia z urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej osób posiadających kwalifikacje lub zajmujących określone stanowiska, niezbędne dla zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa państwa" - czytamy w projekcie.

Jako drugi cel podano "uregulowanie procedury wyłączenia na wniosek w przypadku osób, których powołanie do czynnej służby wojskowej groziłoby zaprzestaniem lub poważnym zakłóceniem pracy urzędu państwowego, lub samorządowego albo działalności gospodarczej przedsiębiorcy, niezbędnej dla zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa państwa".

Podstawą prawną do projektu rozporządzenia Rady Ministrów jest ustawa o obronie ojczyzny z 11 marca 2022 roku.

Zobacz wideo MiG-i dla Ukrainy? Szef gabinetu prezydenta: Propozycja jest aktualna

W projekcie znajduje się również szczegółowy wykaz stanowisk, których zajmowanie powoduje wyłączenie z mobilizacji wojskowej.

Mobilizacja wojskowa - jakie są zasady?

Obowiązkowi służby wojskowej podlegają obywatele polscy od 18 do 55 roku życia. W przypadku osób posiadających stopień podoficerski albo oficerski - 63 lata.

Z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej  wynika, że w przypadku mobilizacji albo wybuchu wojny praktycznie każdy obywatel Polski może zostać wezwany do służby.

Powszechnej mobilizacji wojskowej podlegają wszyscy ci, którzy uzyskali kategorię A lub B oraz żołnierze rezerwy. Powołani do służby wojskowej mogą być również inne osoby, które same się zgłosiły.

Jak wynika z artykuły. 109a. ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polski w razie ogłoszenia powszechnej mobilizacji, osoby posiadające przydział mobilizacyjny muszą zgłosić się w miejscu i czasie określonych w karcie mobilizacyjnej. W przypadku żołnierzy rezerwy posiadających przydział mobilizacyjny, z chwilą stawienia się do tej służby w określonym miejscu i czasie, stają się oni z mocy prawa po ogłoszeniu mobilizacji żołnierzami w czynnej służbie wojskowej.

Kogo nie obejmie mobilizacja do wojska?

Pełny wykaz wszystkich stanowisk, których zajmowanie powoduje wyłączenie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny:

Kancelaria Sejmu i Kancelaria Senatu:

 1. dyrektorzy statutowych komórek organizacyjnych Kancelarii Sejmu;
 2. dyrektorzy i wicedyrektorzy biur oraz główni specjaliści do spraw legislacji Kancelarii Senatu.

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego:

 1. doradcy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. rzecznik prasowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. dyrektor Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. dyrektorzy biur i zespołów w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. dyrektor Gabinetu Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego;
 6. dyrektorzy departamentów w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego;
 7. pracownicy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i pracownicy Biura Bezpieczeństwa Narodowego, niewymienieni w ppkt 1–6, zakwalifikowani do obsady stanowisk kierowania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów:

 1. sekretarz Rady Ministrów;
 2. dyrektor generalny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
 3. dyrektorzy departamentów, biur, gabinetów i sekretariatów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
 4. doradcy Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesów Rady Ministrów;
 5. doradcy ministra - członka Rady Ministrów;
 6. dyrektor instytucji gospodarki budżetowej.

Narodowy Bank Polski:

 1. członkowie Zarządu Narodowego Banku Polskiego;
 2. członkowie Rady Polityki Pieniężnej;
 3. dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów;
 4. dyrektorzy i zastępcy dyrektorów jednostek organizacyjnych;
 5. Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego;
 6. dyrektorzy biur Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego.

Rządowe Centrum Legislacji:

 1. prezes i wiceprezesi;
 2. dyrektorzy i wicedyrektorzy departamentów i biur;
 3. naczelnicy wydziałów;
 4. główni legislatorzy.

Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu:

 1. sędziowie Trybunału Konstytucyjnego;
 2. sędziowie Trybunału Stanu;
 3. dyrektorzy zespołów Biura Trybunału Konstytucyjnego;
 4. dyrektor generalny, dyrektorzy departamentów i dyrektorzy delegatur Najwyższej Izby Kontroli;
 5. dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, dyrektor generalny, dyrektorzy biur i dyrektorzy oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Sąd Najwyższy:

 1. sędziowie Sądu Najwyższego;
 2. Szef Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;
 3. dyrektor Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego;
 4. rzecznik prasowy Sądu Najwyższego;
 5. członkowie Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.

Naczelny Sąd Administracyjny:

 1. sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 2. prezesi i wiceprezesi wojewódzkich sądów administracyjnych.

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej:

 1. kierownicy i zastępcy kierowników jednostek organizacyjnych naczelnych lub centralnych organów administracji rządowej;
 2. dyrektorzy generalni;
 3. dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów (biur, gabinetów);
 4. doradcy ministrów;
 5. główni specjaliści do spraw legislacji.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa:

 1. dyrektor i zastępcy dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
 2. szefowie wydziałów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Wojewódzka administracja zespolona:

 1. dyrektorzy generalni urzędów wojewódzkich;
 2. dyrektorzy wydziałów (biur, gabinetów).

Urzędy jednostek samorządu terytorialnego:

 1. wicemarszałkowie województw;
 2. skarbnicy województw;
 3. sekretarze powiatów;
 4. skarbnicy powiatów;
 5. sekretarze gmin;
 6. skarbnicy gmin.

Sąd i prokuratura:

 1. prezesi i wiceprezesi sądów apelacyjnych;
 2. prezesi i wiceprezesi sądów okręgowych;
 3. prezesi sądów rejonowych;
 4. prokurator Krajowy;
 5. zastępcy Prokuratora Krajowego;
 6. prokuratorzy apelacyjni;
 7. zastępcy prokuratorów apelacyjnych;
 8. prokuratorzy okręgowi;
 9. zastępcy prokuratorów okręgowych;
 10. prokuratorzy rejonowi.

Funkcjonariusze:

 1. policji;
 2. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 3. Agencji Wywiadu;
 4. Służby Więziennej;
 5. Państwowej Straży Pożarnej;
 6. Straży Ochrony Kolei;
 7. Straży Granicznej;
 8. Służby Ochrony Państwa;
 9. Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
 10. Straży Marszałkowskiej;
 11. Służby Celno-Skarbowej.

Ochrona zdrowia:

 1. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia i jego zastępcy;
 2. dyrektorzy wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia i ich zastępcy;
 3. kierownicy podmiotów leczniczych wykorzystywanych na potrzeby obronne państwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 i 655).

 Szkoły wyższe i wyższe szkoły zawodowe:

 1. rektorzy;
 2. kierownicy filii (wydziałów zamiejscowych);
 3. dyrektorzy administracyjni, kanclerze.

Przedsiębiorstwa i spółki:

 1. w przemyśle zbrojeniowym:
  - dyrektorzy przedsiębiorstw i prezesi spółek,
  - szefowie (kierownicy): produkcji, kontroli technicznej i zaopatrzenia;
  - główni: konstruktorzy, technolodzy, energetycy i dyspozytorzy,
  - pracownicy wykwalifikowani zatrudnieni przy produkcji i utrzymaniu ciągłości ruchu;
 2. w „Polskich Kolejach Państwowych" S.A. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy związanych bezpośrednio z utrzymaniem i obsługą oraz zabezpieczeniem ruchu pociągów;
 3. prezes zarządu „Polskich Sieci Elektroenergetycznych" S.A.;
 4. w Krajowej Dyspozycji Mocy: operatorzy krajowej dyspozycji mocy;
 5. prezesi zarządów przedsiębiorców pracujących w krajowym systemie energetycznym, których przedmiotem działalności jest wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej;
 6. prezesi zarządów rafinerii;
 7. w Krajowej Dyspozycji Gazu: operatorzy centralnego systemu przesyłowego gazu;
 8. prezesi zarządów przedsiębiorców pracujących w krajowym systemie gazowniczym, których przedmiotem działalności jest wydobywanie, przesyłanie i dystrybucja gazu;
 9.  dyrektorzy oddziałów regionalnych operatora wyznaczonego, o którym mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i poz. 2320);
 10. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych i jego zastępcy oraz dyrektorzy i zastępcy dyrektorów biur Agencji Rezerw Materiałowych.

 Inne:

 1. kierownicy jednostek terenowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz dyrektorzy zamiejscowych jednostek organizacyjnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
 2. pracownicy Straży Marszałkowskiej, którym powierzono wykonywanie czynności z zakresu obsługi administracyjnej i materialno-technicznej Straży Marszałkowskiej,
 3. pracownicy jednostek organizacyjnych Policji zakwalifikowani na obsadę stanowisk etatu wojennego tych jednostek;
 4. naczelnicy wydziałów i kierownicy zespołów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;
 5. pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przy obsłudze urządzeń łączności w Biurze Łączności i Biurze Informatyki Ministerstwa Spraw Zagranicznych;
 6. pracownicy do spraw obronnych zatrudnieni w ministerstwach, urzędach centralnych i wojewódzkich oraz w urzędach jednostek samorządu terytorialnego;
 7. osoby zajmujące etatowe stanowiska pełnomocników kierowników jednostek organizacyjnych do spraw ochrony informacji niejawnych zatrudnieni w ministerstwach, urzędach centralnych i wojewódzkich, w urzędach jednostek samorządu terytorialnego oraz Narodowym Banku Polskim;
 8. skarbnicy oraz pracownicy wewnętrznej służby ochrony Narodowego Banku Polskiego;
 9. Dyrektorzy Urzędów Morskich;
 10. Dyrektorzy Urzędów Żeglugi Śródlądowej.
Więcej o: