Dodatek do emerytury po 65. roku życia. O co mogą ubierać się seniorzy? Ile można zyskać?

Seniorzy oprócz emerytury, mogą liczyć na jeszcze kilka innych dodatkowych świadczeń. Domowy budżet w ten sposób może wzrosnąć nawet o kilkaset złotych. Nie każdy jednak może ubiegać się o dodatek do emerytury.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał, że w grudniu 2021 r. wypłacono 337,6 tys. emerytur z mniejszym niż najniższą ustawową wysokością świadczenia. Liczba osób z groszowym wypłatą jest więc duża, a przecież w dobie inflacji nawet minimalna emerytura w wysokości 1338,40 zł nie jest niekiedy wystarczającą na podstawowe potrzeby kwotą. Emeryci muszą więc szukać pomocy i korzystać z różnorakich dodatków, które można otrzymać od państwa. 

Zobacz wideo Co oznaczają zmiany w PIT-0 dla seniora? Ekspert wyjaśnia

Dodatek pielęgnacyjny  

Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest osobie, która jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. W takich przypadkach składa się wniosek i czeka na orzeczenie lekarza potwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy. Dodatek wypłacany jest również wszystkim osobom, które ukończyły 75 lat. 

Zasiłek pielęgnacyjny 

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacają gminy i nie mogą go pobierać osoby, którym ZUS wypłaca, opisany wyżej, dodatek pielęgnacyjny. Jednocześnie można pobierać jedną formę dofinansowania. Przysługuje on osobie, która ukończyła 75 lat.  

Zasiłku nie mogą pobierać również osoby umieszczone w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie oraz w przypadku, gdy członkowi rodzinie przysługuje świadczenie zagraniczne na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby.  

Zasiłek pielęgnacyjny, w przeciwieństwie do dodatku, nie jest waloryzowany. Wypłaca go gmina, a nie ZUS i to do niej trzeba zgłosić się z wnioskiem. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie. 

Zasiłek stały 

Zasiłek stały to wsparcie finansowe, przyznawane przez pomoc społeczną. Świadczenie mogą otrzymać osoby niezdolne do pracy z powodu wieku. Niezdolność do pracy z tego tytułu oznacza ukończone przez kobietę 60 lat i 65 lat ukończone przez mężczyznę.  

Minimalna wysokość zasiłku stałego wynosi 30 zł miesięcznie. Jego kwotę oblicza się indywidualnie, bazując na wysokości dochodu oraz kryterium dochodowym. Obecnie kryteria wynoszą 701 zł dla osoby samotnej oraz 528 zł dla osoby, która jest w rodzinie. 

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Zasiłek okresowy 

Zasiłek okresowy jest jednym ze świadczeń pieniężnych przyznawanych przez pomoc społeczną. Świadczenie przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, niemożność utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Mogą się o niego ubiegać zarówno osoby, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwa domowe, jak i rodziny, które spełniają odpowiednie kryteria dochodowe. W tym roku kryterium to wynosi dla osoby samotnie gospodarującej - 776 zł, a dla osoby w rodzinie - 600 zł. Zasiłek wynosi 418 zł.  

Zasiłek celowy 

Przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej takiej jak m.in. żywność czy leki. Zasiłek pełni rolę świadczenia jednorazowego i przyznawany jest na podstawie kryterium dochodowego. Osoba samotnie prowadząca gospodarstwo domowe nie może zarabiać więcej niż 776 zł, a osoba w rodzinie - 600 zł. Kwoty stanowią również maksymalną wysokość tego świadczenia.

Renta inwalidy wojennego 

Świadczenie to przysługuje żołnierzom, którzy stali się niezdolny do pracy częściowo lub całkowicie w związku z działaniami wojennymi, lub mającymi charakter wojennych w czasie: 

  • pełnienia w okresie wojny 1939–1945 służby w Wojsku Polskim, w polskich formacjach wojskowych przy armiach sojuszniczych oraz w oddziałach ruchu podziemnego lub partyzanckiego prowadzących na obszarze państwa polskiego walkę z hitlerowskim okupantem,
  • uczestnictwa w walkach z oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz grupami Wehrwolfu 

Wojskowa renta inwalidzka wynosi dla I grupy inwalidzkiej 80 proc. podstawy wymiaru, dla II grupy – 70 proc., a dla III grupy - 40 proc. Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej stanowi kwota 2745,83 zł. 

Dodatek osłonowy  

Dodatek osłonowy jako część tarczy antyinflacyjnej został stworzony po to, aby pomóc uporać się z szalejącą inflacją osobom o najniższych dochodach i zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom wypłaty dla seniorów nie zostały ostatecznie pomniejszone. 

Wysokość dochodu przypadająca na członka gospodarstwa domowego jest kryterium decydującym o przyznaniu oraz wysokości dodatku osłonowego. Jego kwota w skali roku może wynosić do:  

  • 400 zł dla gospodarstw jednoosobowych o dochodach do 2100 zł miesięcznie; 
  • 600 zł dla gospodarstw 2-3-osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie; 
  • 850 zł dla gospodarstw 4-5-osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie; 
  • 1150 zł dla gospodarstw 6-osobowych i więcej o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie. 

Aby z niego skorzystać, należy złożyć wniosek do gminy do 31 października 2022 roku. 

Więcej o: