Zasiłek dla bezrobotnych 2023. Ile pieniędzy można dostać? Na jak długo jest przyznawany? [ZASADY]

Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie krótkoterminowe, które jest wsparciem finansowym dla osób poszukujących pracy. Kto może się o nie ubiegać? Jakie warunki musi spełniać osoba bezrobotna? Na jaki okres i w jakiej kwocie przyznawane jest to świadczenie? Wyjaśniamy.

Wypłacaniem zasiłku dla bezrobotnych zajmują się powiatowe urzędy pracy. Kwota zasiłku ulega corocznej waloryzacji, która odbywa się zawsze 1 czerwca danego roku.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2023?

Do 31 maja 2023 r. podstawowa kwota, czyli 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych wynosi:

 • 1304,10 zł brutto - przez pierwsze trzy miesiące;
 • 1024,10 zł brutto - przez pozostały okres.

Przy wyliczaniu kwoty zasiłku jest brany pod uwagę staż pracy. Osoba, która przepracowała:

 • mniej niż 5 lat - otrzyma 80 proc. zasiłku podstawowego (1043,28 zł przez trzy miesiące, później 819,28 zł);
 • od 5 do 20 lat - otrzyma 100 proc. zasiłku podstawowego (1304,10 zł przez trzy miesiące, później 1024,10 zł);
 • więcej niż 20 lat - otrzyma 120 proc. zasiłku podstawowego (1564,91 zł przez trzy miesiące, później 1228,91 zł).
Zobacz wideo Jakie mogą być skutki wprowadzenia dochodu podstawowego?

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Zasady przyznawania zasiłku dla bezrobotnych określa Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Aby świadczenie zostało przyznane:

 • trzeba być zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy;
 • trzeba przedstawić dokumenty, potwierdzające przepracowanie co najmniej 365 dni w ciągu minionych 18 miesięcy;
 • nie można pobierać ani renty, ani emerytury;
 • należy poświadczyć, że w ww. okresie otrzymywało się co najmniej minimalne wynagrodzenie określone na dany rok ustawą, od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;
 • trzeba być gotowym do podjęcia pracy.

Ważne: Zasiłek zostanie przyznany pod warunkiem, że nie ma propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych dla osoby ubiegającej się o to świadczenie.

Jak długo można pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek można otrzymywać przez:

 • 180 dni - jeśli osoba bezrobotna mieszka w powiecie, w którym stopa bezrobocia 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;
 • 365 dni - jeśli osoba bezrobotna spełnia przynajmniej jeden z tych warunków:
 1. mieszka w powiecie, w którym stopa bezrobocia 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;
 2. ma więcej niż 50 lat i posiada co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku;
 3. samotnie wychowuje dziecko w wieku poniżej 15 lat;
 4. utrzymuje co najmniej jedno dziecko w wieku poniżej 15 lat, a małżonek/małżonka również jest osobą bezrobotną i utracił/a prawo do zasiłku.

W określonych przypadkach czas, na jaki przyznano świadczenie, może zostać skrócony lub wydłużony. Skrócony o okres: zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek, a także o okresy nieprzysługiwania zasiłku. Wydłużony: o czas, przez który przysługiwałby kobiecie, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński, w przypadku urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w okresie lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu. Bardziej szczegółowe informacje na temat świadczenia można znaleźć na rządowej stronie psz.praca.gov.pl.

Więcej o: