Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2024 rok. Inflacja w dół i nawet 164 miliardy złotych deficytu

Rząd przyjął w trybie obiegowym projekt ustawy budżetowej na 2024 rok. Dokument przedstawiono na posiedzeniu Rady Ministrów we wtorek 26 września.

Projekt ustawy budżetowej na 2024 rok zakłada wzrost PKB na poziomie 3 procent, a inflację - 6,6 procent. Zakładane dochody do budżetu państwa to 684,5 miliarda złotych, a wydatki mają wynieść 849,3 miliardy złotych. Deficyt budżetu nie przekroczy 164,8 miliarda złotych.

Zobacz wideo Jakie motywacje stoją za tak znacznymi obniżkami cen paliwa?

Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2024 rok

"Wpływ na przyspieszenie dynamiki PKB w 2024 r. będzie miała spadająca inflacja, powrót do dodatniej dynamiki płac realnych w ujęciu całorocznym, polepszenie nastrojów konsumentów oraz wysokie inwestycje publiczne (m.in. w zwiększenie potencjału obronnego kraju)" - wyjaśnia Ministerstwo Finansów. W kwestii inflacji wyjaśniono, że głównymi czynnikami, które będą wpływały na jej obniżanie się, będą "stabilizacja cen surowców energetycznych i żywności na rynkach światowych, relatywnie niska dynamika spożycia prywatnego (zwłaszcza w bieżącym roku) oraz oddziaływanie polityki pieniężnej".

Rząd prognozuje, że w 2024 r. stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku spadnie do 5,2 proc., czyli o 0,2 punktu proc. w porównaniu do bieżącego roku. Natomiast nakłady brutto na środki trwałe ogółem powinny wzrosnąć w przyszłym roku o 4,4 proc. "Wpływ na rosnącą dynamikę inwestycji będzie miało polepszenie sytuacji gospodarczej, a w dłuższym horyzoncie także oczekiwany przez rynek spadający koszt kapitału" - podaje resort finansów.

Tymczasem w znowelizowanej w lipcu tego roku ustawie budżetowej założono deficyt na poziomie 92 mld zł (pierwotnie 68 mld zł) przy wydatkach rzędu 693,4 mld zł (672,5 mld zł). Średnioroczny wskaźnik inflacji w tym roku ma wynieść 12 proc. (pierwotnie w budżecie zapisano inflację średnioroczną na poziomie 9,8 proc.).

Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2024-2027

Opublikowana w czwartek strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2024-2027 przewiduje, że:

  • relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się na koniec 2023 r. do 37,9 proc., a następnie wzrośnie do 44,3 proc. w 2027 r., pozostając bezpiecznie poniżej progu ostrożnościowego 55 proc. określonego w ustawie o finansach publicznych,
  • relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) do PKB wzrośnie do 49,3 proc. w 2023 r., a następnie w okresie objętym prognozą strategii wzrośnie do 58,7 proc. Oznacza to, że wartość referencyjna relacji długu EDP do PKB na poziomie 60 proc. nie zostanie przekroczona w horyzoncie strategii,
  • w latach 2025-2027 przyjęto założenie o corocznym dostosowaniu fiskalnym na poziomie 1 pkt proc. oraz dodatkowo na podstawie historycznych danych przyjęto, że wykonanie wydatków będzie o 1,1 proc. PKB niższe niż maksymalne limity (tzw. naturalne oszczędności),
  • założony w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 limit kosztów obsługi długu SP wynosi 66,5 mld zł, tj. 1,76 proc. PKB. Strategia zakłada, że koszty obsługi długu nieznacznie przekroczą 2 proc. PKB w 2027 r.
Więcej o: