Umowa zlecenie a ZUS 2016

Umowa-zlecenie a ZUS: obowiązkowo?

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują w Polsce nowe przepisy dotyczące opłacania składek ZUS przez osoby pracujące na umowę-zlecenie. Zgodnie z nimi ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu obowiązkowo podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług.

Osoby, które pracują na umowę-zlecenie mają obowiązek odprowadzać składki emerytalne, rentowe oraz wypadkowe od dnia zawarcia umowy-zlecenia do dnia zakończenia umowy lub jej wygaśnięcia.

Umowa-zlecenie a tytuły ubezpieczeń

W przypadku, gdy jedynym tytułem do ubezpieczeń zleceniobiorcy jest umowa-zlecenie, wówczas ma on obowiązek opłacania składek emerytalnych i rentowych. Sytuacja przedstawia się różnie, gdy zleceniobiorca posiada kilka tytułów do ubezpieczeń.

  • umowa-zlecenie ze zleceniobiorcą prowadzącym własną pozarolniczą działalność gospodarczą

Jeżeli zleceniobiorca wykonuje zlecenie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, przedmiot umowy pokrywa się z charakterem tej działalności, a wykonywana umowa jest traktowana jako przychód z działalności, wówczas zleceniobiorca nie ma obowiązku uiszczania składek ZUS z tytułu umowy-zlecenia, płacąc składki z tytułu prowadzonej działalności.

  • umowa-zlecenie z uczniem lub studentem - Jeżeli zleceniobiorca jest uczniem lub studentem, który nie ukończył 26 roku życia, nie jest on objęty obowiązkiem odprowadzania składek ZUS. 
  • umowa-zlecenie z emerytem lub rencistą - Jeżeli zleceniobiorca jest emerytem lub rencistą, a jego jedynym tytułem do ubezpieczeń jest umowa-zlecenie, wówczas podlega obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. 
  • umowa-zlecenie z osobą zatrudnioną u innego pracodawcy - Jeżeli zleceniobiorca jest osobą zatrudnioną u innego pracodawcy na umowę o pracę, wówczas obowiązuje go jedynie ubezpieczenie zdrowotne, natomiast reszta ubezpieczeń mają dla niego charakter dobrowolny.
  • umowa-zlecenie z osobą, która jednocześnie ma kilka tego rodzaju umów

Jeżeli zleceniobiorca jednocześnie wykonuje pracę z tytułu kilku umów-zleceń, wówczas jego tytułem do ubezpieczeń jest umowa zawarta najwcześniej. Może on również dobrowolnie płacić składkę emerytalną i rentową z tytuły wybranej przez siebie umowy-zlecenia.