Umowa kupna sprzedaży samochodu doc

Niezwłocznie po sprzedaży samochodu zgłoś ten fakt w wydziale komunikacji.

[ POBIERZ PLIK ] Umowa kupna sprzedaży samochodu.doc 

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY SAMOCHODU

Umowa zawarta w dniu ........................................... w ................................................

Pomiędzy:

Sprzedającym:


Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Seria i numer dowodu osobistego
Wydany przez
NIP

a

Kupującym:
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Seria i numer dowodu osobistego
Wydany przez.
NIP

Pkt. 1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:
marka/model
rok produkcji nr silnika
nr nadwozia nr rejestracyjny
uwagi

Pkt. 2
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

Pkt. 3
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę:
słownie

Pkt. 4
Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w punkcie 1 niniejszej umowy za kwotę określoną w punkcie 3 niniejszej umowy, której otrzymanie Sprzedający kwituje. Kupujący kwituje jednocześnie odbiór w/w pojazdu.

Pkt. 5
Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany.

Pkt. 6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego

Pkt. 7
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego.

Pkt. 8
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


KUPUJĄCY

SPRZEDAJĄCY

[ POBIERZ PLIK ] Umowa kupna sprzedaży samochodu.doc

Więcej o: