Do przetargu można przystąpić przez Internet

Trwa usprawnianie procesu udzielania zamówień publicznych poprzez przeniesienie części przetargów do Internetu. Obecnie Urząd Zamówień Publicznych udostępnia dwie bezpłatne platformy elektroniczne przeznaczone do prowadzenia aukcji i licytacji elektronicznych. Udział w takich postępowaniach oraz procedura ich przeprowadzania są ściśle określone.

Aukcja i licytacja - co je różni?

Podstawowa różnica pomiędzy aukcją a licytacją elektroniczną sprowadza się do tego, iż aukcja elektroniczna jest etapem procedury przetargowej, o której przeprowadzeniu w sieci decyduje wykonawca. Natomiast licytacja elektroniczna jest samodzielnym trybem udzielenia zamówienia i wyboru wykonawcy w oparciu o kryterium ceny. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie licytacji elektronicznej tylko w sytuacji, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż tzw. progi unijne. Aukcja elektroniczna może zostać zorganizowana, jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Licytacja może być wieloetapowa, natomiast aukcje odbywają się tylko w jednym etapie.

Przetarg na platformie aukcyjnej

Zamawiający może przeprowadzić aukcję elektroniczną, jeżeli taki tryb przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu oraz złożono co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. Ma on obowiązek wskazać w ogłoszeniu o zamówieniu adres strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja. Natomiast w specyfikacji istotnych warunków zamówienia powinien zawrzeć:

- informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

- wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych,

- informację, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej.

Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich tych wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu. Termin otwarcia aukcji nie może być krótszy niż 2 dni robocze od dnia przekazania zaproszenia. Wykonawcy biorą udział w aukcji za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej. Umożliwia on wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną. Podmioty biorące udział w aukcji składają kolejne korzystniejsze postąpienia (oferty), podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Wykonawca przystępujący do tego etapu musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny, bowiem postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Do podstawowych obowiązków zamawiającego należy przekazywanie na bieżąco w toku aukcji elektronicznej każdemu wykonawcy informacji o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. Natomiast do momentu zamknięcia aukcji informacje umożliwiające identyfikację wykonawców nie są ujawniane. Oferta wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku prowadzonej aukcji.

Wykonawcy, którzy będą brać udział w takiej aukcji np. za pośrednictwem platformy aukcyjnej Urzędu Zamówień Publicznych (https://aukcje.uzp.gov.pl/) nie dokonują rejestracji sami. Ich konta tworzą bowiem zamawiający, wpisując wymagane przez system informacje. Wykonawcy otrzymują login i hasło przesyłane wraz z zaproszeniem do aukcji.

UWAGA!

Konto wykonawcy umożliwia mu wzięcie udziału tylko w jednej aukcji.

Licytacja - gdy najważniejsza jest cena

Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie licytacji elektronicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu. Takie ogłoszenie powinno się również znaleźć na jego stronie internetowej oraz stronie, na której będzie prowadzona licytacja, np. na platformie licytacyjnej UZP (https://licytacje.uzp.gov.pl). Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych podmiot udzielający zamówienia zamieszcza za pośrednictwem portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych - poza platformą licytacyjną. Do udziału w takiej licytacji i składania ofert dopuszcza się wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Licytacja rozpoczyna się w terminie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania wykonawcom zaproszenia do składania ofert.

WAŻNE!

Od momentu otwarcia do zamknięcia licytacji zamawiający i wykonawcy wszystkie wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną.

Oferty składane są w formie elektronicznej i podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Zamykając dany etap licytacji zamawiający może nie zakwalifikować do następnego etapu tych wykonawców, którzy nie złożyli nowych postąpień.

W związku z tym, że podstawowym kryterium wyboru oferty jest cena, zamawiający udziela zamówienia temu wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

W przypadku przeprowadzania licytacji elektronicznej, rejestracji w systemie dokonują zarówno zamawiający, jak i wykonawca. Zamawiający powinien dokonać rejestracji przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a wykonawca - przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Następnie wraz z tym wnioskiem przekazuje zamawiającemu informacje o swoim loginie.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.).

Gazeta Podatkowa Nr 637 z dnia 2010-02-15

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe . Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl