Wynajem domu w Hiszpanii a obowiązki podatkowe

Posiadam dom w Hiszpanii, który kilka miesięcy w roku chciałabym wynajmować chętnym na wypoczynek z Polski i innych krajów UE (bez wyżywienia). Czy powinnam zgłosić w Polsce działalność gospodarczą czy w Hiszpanii? W jaki sposób opodatkować tę usługę (ryczałt, zasady ogólne)? Co z VAT? Nadmieniam, że mieszkam w Polsce i jestem w Polsce zatrudniona na umowę o pracę.

Nie musi Pani zgłaszać w Polsce działalności gospodarczej.

Podatek dochodowy

Najem przedmiotowej nieruchomości będzie zwolniony od polskiego podatku od dochodu .

Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 umowy między Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku podpisanej w Madrycie 15 listopada 1979 r. (Dz.U. z 1982 r. nr 17 poz. 127, dalej: uupo), dochody z majątku nieruchomego mogą być opodatkowane w tym kraju, w którym majątek ten jest położony . Przepis ten stosuje się również do dochodów z najmu (art. 6 ust. 3 uupo).

W przypadku natomiast, gdy uzyskane za granicą dochody podlegają zwolnieniu w Polsce, do dochodów uzyskanych w kraju należy zastosować metodę wyłączenia z progresją (art. 23 ust. 1 lit a uupo). Metoda ta polega na ustaleniu stawki podatku dochodowego od osób fizycznych dla sumy dochodów uzyskanych w Polsce i za granicą (według skali podatkowej), a następnie obliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów uzyskanych w kraju przy zastosowaniu tej stawki (art. 27 ust. 8 ustawy z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm., dalej: updof).

Przedmiotowe dochody nie stanowią dochodów z działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 updof) a dochody z najmu (art. 10 ust. 1 pkt 6 updof). Nie ma więc konieczności zgłaszania w Polsce działalności gospodarczej. Odnośnie działalności gospodarczej w Hiszpanii należy stosować tam obowiązujące przepisy prawa.

VAT

Jeśli chodzi o VAT wyjaśnić należy, że miejscem świadczenia usług najmu nieruchomości - jako usług związanych z nieruchomościami - jest miejsce położenia wynajmowanych nieruchomości (art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

W konsekwencji miejsce świadczenia usługi wynajmu nieruchomości znajdującej się w Hiszpanii znajduje się na terytorium Hiszpanii, a więc podlega ona opodatkowaniu na podstawie hiszpańskich przepisów VAT.

To zatem hiszpańskie przepisy VAT decydują o Pani obowiązkach w zakresie VAT, przy czym najprawdopodobniej - podobnie jak przepisy polskie - zwalniają one przedmiotową usługę wynajmu nieruchomości mieszkalnej od VAT (zwolnienie takie przewidują bowiem przepisy unijne - zob. art. 135 ust. 1 lit. l Dyrektywy 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Dz.Urz. UE L 347 z 11 grudnia 2006 r.).

Podstawa prawna:

- art. 6 ust. 1 i ust. 3, art. 23 ust. 1 lit a umowy między Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku podpisanej w Madrycie 15 listopada 979 r. (Dz.U. z 1982 r. nr 17, poz. 127),

- art. 10 ust. 1 pkt 3 i pkt 6, art. 27 ust. 8 ustawy z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.),

- art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.),

- art. 135 ust. 1 lit. l Dyrektywy 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347 z 11 grudnia 2006 r.)

Odpowiedź udzielona: 7 kwietnia 2009 r.

Źródło: www.portalfk.pl