Nowe mechanizmy wsparcia dla firm zagrożonych niewypłacalnością

Sejm uchwalił ustawę - Prawo restrukturyzacyjne, która wprowadzi nowe formy pomocy dla firm z problemami finansowymi. Rozwiązania przewidziane ustawie, pozwalają na przeprowadzenie restrukturyzacji zobowiązań zagrożonej niewypłacalnością firmy i zapobieżenie jej likwidacji.

Uchwalona przez Sejm ustawa - Prawo restrukturyzacyjne przewiduje następujące formy postępowań restrukturyzacyjnych:

- postępowanie o zatwierdzenie układu;

- przyspieszone postępowanie układowe;

- postępowanie układowe;

- postępowanie sanacyjne.

Kto skorzysta z pomocy?

Wskazane wyżej postępowania mają na celu umożliwienie firmie zawarcie układu z wierzycielami lub przeprowadzenie działań sanacyjnych w przypadku postępowania sanacyjnego.

Ustawa będzie miała zastosowanie dla przedsiębiorców. Z rozwiązań w niej zawartych nie będzie mógł skorzystać: Skarb Państwa i samorządy, banki państwowe, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji oraz fundusze inwestycyjne.

Przebieg postępowań

Postępowanie restrukturyzacyjne będzie można prowadzić wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością. Uczestnikami postępowania restrukturyzacyjnego będą: dłużnik, wierzyciel osobisty dłużnika, któremu przysługuje wierzytelność bezsporna jak również wierzyciel osobisty dłużnika, któremu przysługuje wierzytelność sporna i który uprawdopodobnił swoją wierzytelność oraz został dopuszczony do udziału w sprawie przez sędziego-komisarza.

Ustawa umożliwia dłużnikowi złożenie propozycji układowych, obejmujących jedynie niektóre zobowiązania, których restrukturyzacja ma zasadniczy wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa dłużnika.

Ustawa daje możliwość przeprowadzenia przyspieszonego postępowania układowego, w przypadku którego, w terminie dwóch tygodni od dnia jego otwarcia, nadzorca sądowy będzie sporządzał i składał sędziemu-komisarzowi: plan restrukturyzacyjny, uwzględniający propozycje restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika, spis wierzytelności, a także spis wierzytelności spornych.

Prawo restrukturyzacyjne umożliwi dopasowanie rodzaju postępowania w zależności od sytuacji finansowej, w jakiej znajduje się firma.

Wniosek o restrukturyzację a wniosek o ogłoszenie upadłości

W razie złożenia wniosku o restrukturyzację i wniosku o ogłoszenie upadłości, wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego będzie miał pierwszeństwo przed wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Nie będzie to jednak pierwszeństwo o charakterze bezwzględnym.

Omawiana ustawa nowelizuje także Prawo upadłościowe. Wprowadzona będzie nowa definicja stanu niewypłacalności, a w konsekwencji przesłanki niewypłacalności.

Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości

Ustawa przewiduje utworzenie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, który będzie zawierał m.in. wyszukiwarkę prowadzonych spraw upadłościowych oraz wykaz syndyków i biegłych. W Rejestrze będą znajdowały się informacje o wszystkich postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Będzie można się z niego dowiedzieć, która spółka jest w upadłości i na jakim etapie znajduje się postępowanie. Korzystanie z rejestru będzie bezpłatne. Rejestr będzie również zawierał wzory pism i formularzy.

Przepisy Prawa restrukturyzacyjnego mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r. Obecnie ustawą zajmie się Senat.