Będą ułatwienia dla firm

Do prac w Sejmie trafił rządowy projekt ustawy - Prawo działalności gospodarczej. Reguluje on kompleksowo zasady prowadzenia działalności gospodarczej, ustanawia też przyjazne dla firm reguły jej prowadzenia.

Zdaniem Ministerstwa Gospodarki, które przygotowało projekt ustawy - Prawo działalności gospodarczej, spora część obecnie obowiązującej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r., mimo wielokrotnego nowelizowania, nie spełnia już oczekiwań przedsiębiorców, ponieważ nie odzwierciedla rzeczywistych problemów gospodarczych.

Proponowane zmiany

Projekt ustawy - Prawo działalności gospodarczej zawiera definicje podstawowych pojęć takich, jak działalność gospodarcza, przedsiębiorca, mikro-, mały i średni przedsiębiorca. Definicje te uwzględniają wymogi zawarte w przepisach unijnych.

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej

Projekt ustanawia zasadę swobody wyboru celów i metod działania dla przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca nie naruszy przy tym praw i wolności innych podmiotów.

W sprawach dotyczących postępowań, w których na przedsiębiorcę zostanie nałożony obowiązek, odebrania uprawnień lub wymierzona kara - będzie stosowana zasada rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości w sposób, który nie pogorszy sytuacji przedsiębiorcy.

Projekt przewiduje także zasadę domniemania uczciwości przedsiębiorcy w myśl, której niedające się usunąć wątpliwości rozstrzygane będą na korzyść przedsiębiorcy.

Urzędy będą musiały stosować zasadę proporcjonalności, co oznacza, że będą mogły podejmować działania wobec przedsiębiorcy jedynie takie, które nie są dla niego nadmiernie uciążliwe.

Inne propozycje zmian

Projekt przewiduje wydłużenie możliwości zawieszenia działalności gospodarczej do 36 miesięcy.

Do postępowań administracyjnych w urzędach wprowadzona będzie mediacja na wniosek przedsiębiorcy. Mediacja przed niezależnym mediatorem będzie dobrowolna i prowadzona z zachowaniem zasady poufności. Koszty związane z udziałem mediatora ponosić będą uczestnicy spotkania mediacyjnego (przedsiębiorca albo organ) w równym stopniu.

Urząd będzie musiał dokonać najpierw analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa, przed zaplanowaniem i przeprowadzeniem kontroli. Ma to doprowadzić do kontrolowania firm, w których wcześniej następowało naruszenie prawa i zmniejszenie liczby kontroli w rzetelnych firmach, które przestrzegają przepisów i u których nie stwierdzano łamania prawa.

Możliwe będzie również prowadzenie wspólnych kontroli za zgodą lub na wniosek przedsiębiorcy oraz przeprowadzanie kontroli dokumentów w miejscu ich przechowywania.

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych.