Korzystne dla podatników zmiany w Ordynacji podatkowej

Sejm uchwalił nowelizację Ordynacji podatkowej oraz innych ustaw, które wprowadzają ogólną zasadę rozstrzygania wątpliwości, co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika, jak również zmiany mechanizmu tzw. korekty kosztów w podatkach dochodowych.

Chodzi o uchwaloną przez Sejm 5 sierpnia 2015 r. nowelizację Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1197).

Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika

Zmiany w Ordynacji podatkowej przewidują, że niedające się usunąć wątpliwości, co do treści przepisów prawa podatkowego będą rozstrzygane na korzyść podatnika.

Zmiany mechanizmu tzw. korekty kosztów w podatkach dochodowych

Nowelizacja przewiduje też uchylenie art. 24d w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten dotyczy zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów. Także w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych uchylony zostanie art. 15b.

Do podatników podatku dochodowego oraz od osób fizycznych, którzy przed dniem wejścia w życie omawianej nowelizacji ustawy dokonali, na podstawie art. 24d ustawy o PIT zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, albo zwiększenia przychodów będą miały zastosowanie przepisy art. 24d ustawy o PIT, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie omawianej ustawy, w zakresie możliwości zwiększenia kosztów uzyskania przychodów.

Do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy przed dniem wejścia w życie omawianej nowelizacji ustawy dokonali, na podstawie art. 15b ustawy o CIT zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo ich zwiększenia, stosowane będą przepisy art. 15b ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie omawianej nowelizacji ustawy, w zakresie możliwości zwiększenia kosztów uzyskania przychodów.

Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

Nowelizacja przewiduje także zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. W myśl znowelizowanych przepisów kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego miejscu wykonywania działalności gospodarczej, za zgodą lub na wniosek kontrolowanego. A także w miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego.

Omawiana nowelizacja Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.