Problem ryczałtów za noclegi w kabinie pojazdu ma być uregulowany prawnie

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało projekt nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie ustawy o transporcie drogowym, który ma na celu uregulowanie kwestii zwrotu przez pracodawcę kosztów noclegu pracownikom - kierowcom, którzy będąc w trasie i wykonując obowiązki pracownicze śpią w kabinie ciężarówki/pojazdu. Tę kwestię rozstrzygnął w 2004 roku Sąd Najwyższy w uchwale wydanej w składzie siedmiu sędziów.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało projekt nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie ustawy o transporcie drogowym w konsekwencji wydania przez Sąd Najwyższy z 12 czerwca 2014 uchwały w składzie 7 sędziów z dnia 12 czerwca 2014 r. , sygn. akt II PZP 1/14. Dotyczyła ona usunięcia rozbieżności w orzecznictwie Sądu Najwyższego dotyczących ryczałtów za noclegi kierowcy w kabinie pojazdu. Zgodnie ze wskazaną wyżej uchwałą zapewnienie pracownikowi - kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, co powoduje, że pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu na warunkach i w wysokości określonych w § 9 ust. 1-3 tego rozporządzenia albo na korzystniejszych warunkach i wysokości, określonych w umowie o pracę, układzie zbiorowym pracy lub innych przepisach prawa pracy.

Sąd Najwyższy wskazując na art. 775 Kodeksu pracy orzekł, że przepisy wykonawcze (rozporządzenia ministra pracy) ustalają minimalny standard wszystkich świadczeń z tytułu podróży służbowych (diet oraz zwrotu kosztów przejazdów, noclegów i innych wydatków), które w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę mogą być uregulowane korzystniej dla pracownika w razie braku takich regulacji lub uregulowania mniej korzystnego dla pracownika, zastosowanie będą miały przepisy wykonawcze. Oznacza to, że kierowcy z tytułu podróży służbowej w międzynarodowym transporcie drogowym przysługuje ryczałt za noclegi w wysokości przynajmniej 25% limitu za nocleg w poszczególnych państwach, określonego w załączniku do rozporządzenia MPiPS, o ile kierowca nie przedstawi rachunku, np. hotelowego.

Proponowane zmiany

Omawiany projekt nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie ustawy o transporcie drogowym przewiduje, że czasu dyżuru nie będzie można wliczyć do przysługującego kierowcy dobowego nieprzerwanego odpoczynku. Wykorzystywanie dobowego odpoczynku w pojeździe w sposób nie będzie można traktować, jako czas dyżuru.

W myśl projektu, w każdej dobie kierowcy ma przysługiwać prawo, do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku.

Kierowcy w podróży służbowej przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadania służbowego.

Warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej kierowcy określa się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie ma obowiązku ustalenia regulaminu wynagradzania. Postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę nie mogą ustalać należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadania służbowego w wysokości niższej niż określone w przepisach ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie ustawy o transporcie drogowym.

Wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących kierowcy z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, jak również minimalne warunki, jakim powinna odpowiadać kabina pojazdu wyposażona w miejsce lub miejsca do spania określi w drodze rozporządzenia minister rodziny, pracy i ubezpieczeń społecznych, w porozumieniu z ministrem infrastruktury i rozwoju.

Projekt nowelizacji określa też zakres danych, jakie musi zawierać prowadzona przez pracodawcę ewidencja czasu pracy.

Omawiany projekt nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie ustawy o transporcie drogowym trafi teraz pod obrady rządu.

Autorem jest:

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych