Ustawa o podatku rolnym 2016

Ustawa o podatku rolnym - najważniejsze informacje

Ustawa o podatku rolnym powstała w listopadzie 1984 roku i od tamtego czasu była wielokrotnie modyfikowana. Reguluje ona wszelkie kwestie związane z podatkiem rolnym. Ostatni tekst jednolity ustawy o podatku rolnym pochodzący z 2015 roku wprowadził szereg zmian w jej treści.

Już w pierwszej części ustawy o podatku rolnym mamy do czynienia ze zdefiniowaniem jakie grunty podlegają opodatkowaniu. Obecnie obowiązująca klasyfikacja jest jedną ze zmian, które obowiązują od początku 2016 roku. Grunty objęte opodatkowaniem rolnym to grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Dowiadujemy się też czym w rozumieniu ustawy jest gospodarstwo rolne (obszar gruntów, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej) oraz działalność rolnicza (produkcja roślinna i zwierzęca, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowla ryb).

Ustawa określa również kto jest podatnikiem, wyłącza z obowiązku podatkowego Skarb Państwa oraz gminy.

Stawki podatku rolnego

W ustawie o podatku rolnym znajdziemy również stawki podatku rolnego. Obecnie wynoszą one:

  • dla gospodarstw rolnych 134,37 zł od 1 hektara,
  • dla gruntów rolnych niestanowiących gospodarstw rolnych 268,75 zł od 1 hektara. Rolnicy, którzy mają do zapłacenia mniej niż 100,50 zł podatku rolnego, muszą zapłacić go w całości w pierwszym terminie, nie mając możliwości płacenia okresowo. Nowe przepisy ustaliły również, że nie będzie wszczynane postępowanie o roszczenia w sprawie podatku rolnego przeciw rolnikom, których zadłużenie nie przekracza kosztów doręczenia pisma, czyli ceny ekonomicznej przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru.