Umowa o dzieło a ZUS 2016

Umowa o dzieło a ZUS - zasada ogólna

Istnieją dwa przypadki, w których wykonywanie umowy o dzieło stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń w ZUS. Pierwszym z nich jest umowa zawarta z wykonawcą dzieła, z którym zawierający umowę pozostaje równocześnie w stosunku pracy. Co to oznacza? Przyjmijmy, że architekt zatrudniony w biurze architektonicznym na umowę o pracę, dostaje dodatkowe zlecenie od swojego przełożonego, jednak zlecenie to objęte jest w umowie o dzieło. W tym przypadku pracodawca zobowiązany będzie odprowadzić odpowiednie składki ZUS również z tytułu umowy o dzieło. Drugim przypadkiem jest ten, w którym zawiera się umowę o dzieło z innymi podmiotem, ale praca na jej podstawie jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy.

Umowa o dzieło z własnym pracodawcą

Jeśli podpisujemy umowę o dzieło z pracodawcą, z którym jesteśmy już związani umową o pracę, nasz pracodawca ma obowiązek zsumować nasze wynagrodzenia i od tej kwoty odprowadzić składki ubezpieczenia społecznego. Inna sytuacja jest z ubezpieczeniem zdrowotnym, które należy zapłacić z każdego tytułu do ubezpieczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo do zweryfikowania umowy. Robi to głównie wówczas, gdy ma podejrzenia, że rodzaj umowy, na podstawie której wykonawca wykonuje pracę, jest niezgodny z charakterem wykonywanych czynności i może być próbą uniknięcia obowiązku płacenia składek za pracownika. Dzieje się tak często, gdy pracodawca podpisuje z pracownikiem umowę-zlecenie, jednak ZUS ma możliwość zmiany jej na umowę o dzieło i wyegzekwowanie składek.

Umowa o dzieło z innym podmiotem, ale praca wykonywana na rzecz własnego pracodawcy

Jeśli podpisujemy umowę o dzieło z innym niż nasz pracodawca podmiotem, ale praca, którą wykonujemy w obrębie tej umowy wykonywana jest na rzecz naszego pracodawcy, ten ma obowiązek opłacić za nas składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne.

Umowa o dzieło a emeryta lub rencista

Tak, jak w przypadku umowy-zlecenia, emeryt lub rencista wykonujący pracę z tytułu umowy o dzieło, jeśli jest to jego jedyny tytuł do ubezpieczenia, ma obowiązek opłacać składki ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego.

Umowa o dzieło ze zleceniobiorcą

Jeśli podpisujemy umowę o dzieło z podmiotem, z którym podpisaliśmy już umowę-zlecenie i te dwie umowy się na siebie nakładają, płacimy składki ubezpieczeń wyłącznie z tytułu umowy-zlecenia.