Stawki ryczałtu 2016

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany to jedna z uproszczonych form opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej. Pozwala on na ustalenie stawki podatku z góry. To od prowadzącego działalność gospodarczą zależy, czy ryczałt ewidencjonowany będzie jego formą rozliczenia, czy nie, jednak by móc z niej skorzystać, musi on spełniać określone warunki. Z możliwości rozliczania się za pomocą ryczałtu mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące własną, pozarolniczą działalność gospodarczą, spółki cywilne tworzone przez osoby fizyczne lub spółki jawne i partnerskie, jeśli ich wspólnikami są jedynie osoby wykonujące wolny zawód. Dokumentem regulującym kwestię ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Stawki ryczałtu

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przedstawiają się następująco:

  • 20% przychodów

Dotyczy przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów takich jak tłumacze, nauczyciele, lekarze, dentyści, pielęgniarki, położne, etc., przychodów osiąganych z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (sumy większe niż 4000 euro).

  • 17 % przychodów

Dotyczy przychodów ze świadczenia usług: pośrednictwa w sprzedaży pojazdów mechanicznych, usług parkingowych, hoteli, pozyskiwania personelu, dezynfekcji i tępienia szkodników, fotograficznych, obsługi centrali wzywania radio-taxi, organizatorów i pośredników turystycznych, organizowania wystaw lub targów, zarządzania nieruchomościami.

  • 8,5 % przychodów

Dotyczy przychodów osiąganych z najmu i dzierżawy do kwoty stanowiącej równowartość (do 4000 euro), działalności usługowej, w tym działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu, usług związanych z prowadzeniem placówek przedszkolnych, prowizji uzyskanej przez kolportera prasy.

  • 5,5 % przychodów

Dotyczy działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, przychodów z prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,

  • 3% przychodów

Dotyczy przychodów osiągniętych z działalności gastronomicznej (z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%), działalności usługowej w zakresie handlu.