Mniejszy strach przed upadkiem banku czy SKOK-u. Te zmiany w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym ucieszą każdego

W życie weszła niedawno nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Wprowadza ona kilka istotnych i korzystnych z punktu widzenia klientów zmian.

Dodatkowe gwarancje

W przypadku upadku banku czy SKOK-u nadal w pełni gwarantowane będą depozyty do równowartości 100 tys. euro na każdą osobę (czyli np. w przypadku wspólnego konta małżonków łączna gwarancja to 200 tys. euro – po 100 tys. na osobę). Jednak dodatkową gwarancją zostały objęte środki z:

  • sprzedaży domu czy mieszkania (niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą)
  • podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej
  • nabycia spadku, wykonania na jego rzecz zapisu lub otrzymania zachowku
  • wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie w związku ze śmiercią osoby ubezpieczonej lub dożyciem przez nią oznaczonego wieku
  • wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
  • wypłaty odprawy pieniężnej
  • wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej


Przez 3 miesiące od dnia wpłynięcia ich na rachunek, te środki są gwarantowane do wysokości różnicy pomiędzy 200 tys. euro a pozostałymi gwarantowanymi depozytami klientami (wynagrodzenie za pracę, oszczędności itp.). Czyli przykładowo, jeśli ktoś miał na koncie równowartość 150 tys. euro, ale 50 tys. euro to były „zwykłe” oszczędności a 100 tys. euro środki niedawno otrzymane z tytułu sprzedaży mieszkania, to w przypadku upadku banku czy SKOK-u deponent odzyska wszystkie te pieniądze.

Ponadto dodatkową gwarancją W CAŁOŚCI, bez jakiegokolwiek limitu, są objęte odszkodowania i zadośćuczynienia.

W każdym z podanych szczególnych przypadków bardzo istotny jest jednak termin 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek. Po tym czasie ustaje bowiem specjalne traktowanie tych pieniędzy, i wszystkie są objęte standardową gwarancją 100 tys. euro. Poza tym we wszystkich tych sytuacjach to deponent musi zgłosić się do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z oświadczeniem o posiadaniu „szczególnych” środków objętych dodatkowymi gwarancjami, oraz ze stosownymi dokumentami.

Krótsze oczekiwanie na pieniądze

Znacznemu skróceniu uległ także czas oczekiwania na pieniądze. Dotychczas wypłata środków z BFG musiała rozpocząć się w terminie 20 dni od dnia spełnienia warunku gwarancji – czyli wystąpienia KNF do właściwego sądu o ogłoszenie upadłości banku czy SKOK-u. Teraz wypłata ma zacząć się najpóźniej po 7 dniach roboczych.

Nowe zasady będą miały już zastosowanie dla klientów Spółdzielczego Banku w Nadarzynie, który upadł w zeszłym tygodniu. W poniedziałek, 24 października, Komisja Nadzoru Finansowego zawnioskowała do Sądu Rejonowego w Warszawie o ogłoszenie upadłości banku. Zatem wypłaty dla klientów Spółdzielczego Banku w Nadarzynie powinny ruszyć na początku listopada. BFG jeszcze nie poinformował, za pośrednictwem którego banku będą realizowane wypłaty gwarancyjne. Jako, że średni kurs NBP 24 października wynosił 4,3225 zł, standardowa gwarancja obejmie środki do 432 250 zł. 

Zobacz także WIDEO: SKOK jak Amber Gold? "Proszę nie robić takich porównań 'na żywca'" 

Więcej o: