Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

Uelastycznienie procedur w zamówieniach publicznych, zwłaszcza dla małych i średnich firm, oraz elektronizację istotnej części procesu udzielania zamówień publicznych - przewiduje nowelizacja Prawa zamówień publicznych.

Uelastycznienie procedur w zamówieniach publicznych, zwłaszcza dla małych i średnich firm, oraz elektronizację istotnej części procesu udzielania

zamówień publicznych

- przewiduje

nowelizacja Prawa zamówień publicznych

.

Chodzi o nowelizację z 22 czerwca 2016 r. -

Prawa zamówień publicznych

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020). Większość przepisów weszła w życie 28 lipca br.

Nowelizacja nakłada na zamawiających zakaz łączenia zamówień, które odrębnie udzielane wymagają zastosowania różnych przepisów ustawy, jak również podziału zamówień na odrębne zamówienia w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości.

Jeżeli przedmiot zamówienia nie może zostać podzielony przede wszystkim ze względów technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych lub celowościowych, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego rodzaju zamówienia, które odpowiada jego głównemu przedmiotowi.

Zmienione przepisy nakładają na zamawiających obowiązek przeprowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie

uczciwej konkurencji

i równe traktowanie

wykonawców

zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

Komunikacja zamawiającego z wykonawcami

Nowelizacja dodała też nowy rozdział dotyczący komunikacji zamawiającego z wykonawcami. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ważna jest komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, przede wszystkim składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń. Są one składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2

dyrektywy

2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.

Zamawiający może ustalić sposób przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty, albo może dopuścić taką możliwość.

Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, w tym jednolity dokument, muszą być sporządzane - pod rygorem nieważności - w postaci elektronicznej i podpisywane bezpiecznym

podpisem elektronicznym

, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Zamawiający może odstąpić od użycia komunikacji elektronicznej między innymi w sytuacji, w której użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby specjalistycznego sprzętu, a ten nie jest dostępny dla zamawiającego.

Pomocnicze działania zakupowe

Zamawiający może powierzyć pomocnicze działania zakupowe własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej. Pomocnicze działania zakupowe polegają na zapewnieniu wsparcia dla działań zakupowych przede wszystkim poprzez zapewnienie infrastruktury technicznej umożliwiającej zamawiającemu udzielanie zamówień lub zawieranie umów ramowych.

Zamawiający mogą wspólnie z zamawiającymi posiadającymi siedzibę w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia oraz zawrzeć

umowę ramową

.

Nadzór nad realizacją zamówienia

W przypadku zamówienia na roboty budowlane lub usługi, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro, do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia powołuje się zespół osób. Co najmniej dwóch członków zespołu jest powoływanych do komisji przetargowej. Zespół nie musi być powoływany, jeżeli zamawiający w inny sposób zapewnia udział co najmniej dwóch członków komisji przetargowej w nadzorze nad realizacją udzielonego

zamówienia

.

Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania

W myśl znowelizowanych przepisów, z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, jak również takiego, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Autorem jest:

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych