Służba Ochrony Państwa kusi etatami, ale nie zarobkami. Ile oferuje nowy BOR?

Służba Ochrony Państwa zastępuje BOR. Zmienia się nie tylko nazwa, ale również zakres uprawnień. Liczba funkcjonariuszy ma wzrosnąć z dwóch do trzech tysięcy. Wynagrodzenia zaczynają się od 1760 zł.

Zadaniem SOP jest nie tylko ochrona najważniejszych osób w państwie oraz obiektów, w których przebywają, ale również działania operacyjno-rozpoznawcze. Nowa formacja ma się skoncentrować na rozpoznawaniu i zapobieganiu przestępstwom oraz atakom.

Gdy latem rząd przyjmował projekt ustawy o SOP, generał Tomasz Miłkowski, ówczesny szef BOR mówił, że "BOR jest niedoinwestowany sprzętowo i brakuje mu ludzi. W nowej formacji to wszystko ma się zmienić. Pracownicy będą także lepiej wynagradzani".

W 2017 r. średnie zarobki w BOR wynosiły 4,8 tys. zł brutto miesięcznie. Były funkcjonariusz formacji mówił w rozmowie z naTemat, że w 2015 roku zarobki nowo przyjętych funkcjonariuszy wahały się w przedziale 2-3 tys. zł na rękę. A jak ma być teraz?

.. ustawa o Służbie Ochrony Państwa

Podane kwoty przedstawiają pensję podstawową brutto, czyli bez dodatków. Zgodnie z ustawą podpisaną przez prezydenta 11 stycznia 2018 r., "wynagrodzenie funkcjonariusza składa się z uposażenia zasadniczego i dodatku specjalnego o charakterze stałym".

W ustawie czytamy, że funkcjonariusz otrzymuje dodatek specjalny, którego wysokość kształtuje się do 50 proc. uposażenia zasadniczego, jednak nie mniej niż 1 proc., i jest uzależniona od:

1) stopnia trudności, złożoności i sposobu realizacji zadań wykonywanych przez funkcjonariusza;

2) kwalifikacji zawodowych funkcjonariusza;

3) efektów pracy funkcjonariusza;

4) opinii służbowej poprzedzającej ustalenie wysokości dodatku specjalnego.

Wysokość dodatku specjalnego funkcjonariusza, który uzyskał opinię służbową zawierającą ogólną ocenę bardzo dobrą albo wzorową, nie może być niższa niż 5 proc. uposażenia zasadniczego.

Służbę w SOP może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystająca z pełni praw publicznych, posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacji uzbrojonej i gotowa podporządkować się dyscyplinie służbowej.

+++

Magdalena Kruszewska: Zarządzanie strachem podcina ludziom skrzydła i odbiera im kreatywność [NEXT TIME]

Więcej o: