Program "Dobry Start". Kiedy złożyć wniosek o świadczenie 300 plus?

Odpowiadamy na najważniejsze pytania związane ze świadczeniem "Dobry Start". Tak zwane 300 plus będzie wypłacane także w tym roku.

Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej można znaleźć szczegółowe wytyczne dotyczące zasad przyznawania świadczenia "Dobry Start", nazywanego także "300 plus". 

"Dobry Start" to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Wsparcie otrzymać może 4,6 mln uczniów. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na ok. 1,4 mld zł rocznie. Co ważne, jest on przyznawany bez kryterium dochodowego.

Zobacz wideo Jakie są największe problemy polskiego systemu edukacji?

Kto może otrzymać wsparcie z programu "Dobry Start"?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia, podaje MRPiPS.

O czym warto pamiętać: 

  • Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. "zerówce" prowadzonej w szkole. Program Dobry Start nie obejmuje także studentów.
  • Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o wsparcie z programu "Dobry Start" mogą złożyć rodzice dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej - rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Są przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu "Rodzina 500+". Są to zatem urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inne jednostki organizacyjne (np. centrum świadczeń) właściwe dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

Kiedy i jak złożyć wniosek?

Wniosek będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl, bankowość elektroniczną oraz przez portal PUE ZUS a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewnia, że złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie dwa miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Więcej o: