Zasiłek pogrzebowy 2021 - ile wynosi i gdzie się o niego ubiegać?

Zasiłek pogrzebowy to rodzaj jednorazowej pomocy przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z organizacją pogrzebu. Wysokość zasiłku stanowi ustalona z góry kwota. Jak się ubiegać o to świadczenie?

O świadczenie może ubiegać się osoba, która wydała pieniądze na zorganizowanie ostatniego pożegnania bliskiej osoby. Obecna kwota zasiłku nie zmieniła się od 2011 roku, dlatego pojawiły się pomysły jej podwyższenia. W grudniu 2020 roku wpłynął nawet projekt Lewicy w tej sprawie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało jednak, że na razie zasiłek nie zostanie podwyższony. Resort nie przewiduje też dodatkowego zasiłku związanego z pochówkiem osób zmarłych na COVID-19

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy wynosi 4 tysiące złotych i jest to kwota stała (czyli bez względu na to, ile ostatecznie wyniósł rachunek za organizacje pogrzebu). Gdy koszty pogrzebu zmarłego pokryła osoba obca lub podmiot taki jak na przykład Dom Pomocy Społecznej, to zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu - w kwocie nie wyższej niż 4000 zł.

Kto może wystąpić o zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu - zwykle jest to najbliższa rodzina zmarłego: mąż lub żona (także będąca w separacji), dziecko, rodzeństwo, dziadkowie czy rodzice. Świadczenie otrzyma także osoba, która pokryje koszty pogrzebu znajomego czy zupełnie obcej osoby. 

Zasiłek przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi czy osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeśli pokryły one koszty danego pogrzebu. Jeśli koszty poniesione zostały przez więcej niż jeden podmiot, to zasiłek dzieli się proporcjonalne. 

Jakie są jednak okoliczności, w których przysługuje zasiłek pogrzebowy? Kiedy można go otrzymać? Zwrot kosztów pogrzebu otrzymamy w razie śmierci:

 • osoby ubezpieczonej;
 • osoby pobierającej emeryturę lub rentę;
 • osoby, która w dniu śmierci nie miała prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania;
 • członka rodziny ubezpieczonego;
 • członka rodziny osoby pobierającej emeryturę lub rentę.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za członków rodziny uznaje się: 

 • małżonka (wdowa i wdowiec);
 • rodzica (w tym ojczyma, macochę oraz osoby przysposabiające);
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej;
 • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci niż wymienione w pkt 3;
 • rodzeństwo;
 • dziadków;
 • wnuki;
 • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Zasiłek pogrzebowy można otrzymać również w razie śmierci ubezpieczonego po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.

WAŻNE! Na ubieganie się o zasiłek pogrzebowy jest 12 miesięcy, więc zasiłku pogrzebowego nie otrzyma osoba, która będzie się ubiegała o zwrot kosztów organizacji pochówku po upływie roku od dnia śmierci osoby, której pogrzeb opłaciła.

Zobacz wideo Na cmentarzach może wkrótce zabraknąć miejsca

Za co można dostać zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy otrzymasz jako zwrot kosztów pochówku. Jakie wydatki rozumie się pod tym pojęciem? Są to zatem:

 • miejsce na cmentarzu;
 • nabycie i urządzenie grobu;
 • odzież żałobna;
 • przewiezienie zwłok w miejsce pochówku;
 • zakup kwiatów, wieńców, zniczy;
 • poczęstunek dla osób, uczestniczących w pogrzebie;
 • wystawienie nagrobka.

Jakie dokumenty złożyć, aby otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy zwrócić się do ZUS-u lub KRUS-u (w przypadku śmierci rolnika) i złożyć w tym celu stosowny wniosek: Z-12 w przypadku ZUS-u i SR-26 w przypadku KRUS-U, o wypłatę zasiłku pogrzebowego oraz dołączyć następujące dokumenty:

 • odpis aktu zgonu;
 • rachunki związane z poniesionymi kosztami pogrzebu;
 • zaświadczenie o podleganiu emeryturze lub rencie;
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).
Więcej o: