Szczepienie przeciw grypie 2021. Komu przysługuje refundacja? [LISTA]

Kto może skorzystać z bezpłatnego szczepienia przeciw grypie? A komu przysługuje 50-proc. refundacja? Wyjaśniamy.
Zobacz wideo Prof. Gańczak o szczepionkach: Polska jest znowu w niechlubnym miejscu w Europie

Główny Inspektor Sanitarny Krzysztof Saczka apeluje o szczepienie się przeciwko grypie. - Od września chorobę tę przeszło już pół miliona osób - powiedział w trakcie prezentacji rekomendacji, dotyczących szczepień na ten sezon. GIS podkreślił, że nie ma lepszego sposobu na zapobieganie zachorowaniom wirusowym niż szczepienia.

Październikowe powodzie w Grecji Grecja. Ballos uderzył. Zniszczenia po burzach i ulewach [ZDJĘCIA]

Szczepienie przeciw grypie. Kto może liczyć na refundację?

GIS zaleca szczepienia jako profilaktykę i zapobieganie rozprzestrzeniania się danego wirusa. Tylko duży poziom zaszczepienia społeczeństwa daje szansę na uniknięcie epidemii. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, na bezpłatne szczepionki mogą liczyć:

 • osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie;
 • osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
 • osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium;
 • nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni;
 • studenci i doktoranci uczestniczący, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów;
 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
 • osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
 • pacjenci zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego, oddziału medycyny paliatywnej;
 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
 • osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech;
 • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze;
 • Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego;
 • seniorzy, czyli osoby urodzone nie później niż w 1946 r.

Niektóre grupy społeczne mogą jednak liczyć na 50-procentową refundację szczepienia na grypę. Są to:

 • osoby między 65. a 74. rokiem życia,
 • osoby między 16. a 64. rokiem życia z chorobami współistniejącymi,
 • dzieci między drugim a piątym rokiem życia. 

Według projektu nowej listy refundacyjnej leków, która ma obowiązywać od 1 listopada, 50-procentowa refundacja ma objąć także dzieci i młodzież w wieku od szóstego miesiąca życia do 18 lat.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Szczepienie przeciw grypie (zdjęcie ilustracyjne) Szczepienie równocześnie przeciw COVID-19 i grypie jest bezpieczne [BADANIA]

Eksperci apelują o szczepienie się na grypę

Specjaliści zalecają masowe szczepienia zwłaszcza w grupach wysokiego ryzyka. Do takich należą między innymi osoby z chorobami przewlekłymi, osoby po 75. roku życia, kobiety w ciąży, personel medyczny oraz dzieci.

Pulmonolog Joanna Chorostowska-Wynimko z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie powiedziała, że niepokojące są dane dotyczące zachorowań dzieci na grypę. Ponad połowę wszystkich przypadków w tym sezonie stanowią osoby do 14. roku życia. Pulmonolog przypomniała, że dzieci są największym przekaźnikiem zakażeń na dorosłych. Poza tym, jak podkreśliła Joanna Chorostowska-Wynimko, wirus w organizmie dziecka szybciej się namnaża i czyni większe spustoszenia.

Polska zamówiła 4 miliony dawek szczepionek przeciwko grypie, które będą dostarczone do kraju w 12 transzach. Za dostawy odpowiada Ministerstwo Zdrowia. Obecnie w niektórych miejscach występują jednak problemy z dostępnością szczepionek.

Z danych GIS wynika, że pandemia koronawirusa w niewielkim stopniu wpłynęła na świadomość pacjentów. Z niespełna czterech proc. wyszczepień na grupę w 2018 roku, w ubiegłym roku odnotowano wzrost tylko do sześciu proc.

Więcej o: