PIT 2022 - ulga termomodernizacyjna. O czym pamiętać i jaką kwotę można uzyskać?

Osoby, które przeprowadziły prace termomodernizacyjne w swoim domu, mogą liczyć na pewne ulgi. Należy jednak pamiętać, że osoba składająca wniosek musi być właścicielem nieruchomości, a budynek musi być oddany do użytku.

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele domu jednorodzinnego - także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej, którzy ponieśli koszty związane z termomodernizacją swojego budynku. Na stronach urzędowych znajdziemy dokładne wytyczne, które określają, jakie wymogi powinniśmy spełnić, aby otrzymać ulgę termomodernizacyjną.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Energia w Europie drożeje z kilku powodów. Trzy pytania do eksperta

PIT i ulga termomodernizacyjna. Kiedy przysługuje?

Termomodernizacja polega na zmniejszaniu zapotrzebowania na energię dostarczaną na ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej oraz ogrzewanie do budynków mieszkalnych. W wyniku takiego ulepszenia w budynku zmniejszają się straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła.

Termomodernizacja polega też na wykonaniu przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych. Istotna jest też całkowita lub częściowa wymiana źródeł energii na źródła odnawialne bądź zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Rehabilitacja (zdjęcie ilustracyjne)Świadczenie rehabilitacyjne 2022. Komu przysługuje? Ile wynosi?

Ulga termomodernizacyjna. O czym należy pamiętać?

Wydatki na ulgę termomodernizacyjną odliczmy PIT, o ile są one wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń oraz usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Zgodnie z przepisami odliczeniu podlegają te przedsięwzięcia, które zostaną zakończone w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym zostały poniesione pierwsze wydatki.

Niezbędna jest również faktura wystawiona przez płatnik podatku od towarów i usług, który nie korzysta ze zwolnienia od tego podatku. Właściciel lub współwłaściciel nieruchomości skorzysta z niej także wtedy, jeśli przedsięwzięcie nie zostało sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Można się także ubiegać o ulgę jeśli kosztów termomodernizacji nie zaliczono do kosztów uzyskania przychodów, nie odliczono od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub nie uwzględniono w związku z korzystaniem z ulg podatkowych zgodnie z Ordynacją podatkową.

Pieniądze (zdjęcie ilustracyjne)Świadczenie pielęgnacyjne. Ile wynosi i komu przysługuje?

Ulga termomodernizacyjna. Jak ją obliczyć?

Suma odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, które do należą do danego płatnika. Jeśli wydatki były opodatkowane podatkiem VAT, to należy odliczyć kwotę wraz z tym podatkiem - o ile nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, które nie znalazły pokrycia w dochodzie (przychodzie) właściciela lub współwłaściciela za rok podatkowy, w którym zostały poniesione, mogą zostać odliczone w kolejnych latach. Nie można odliczać ich dłużej, niż przez sześć lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Jeśli podczas trzech lat nie zostaną zrealizowane przedsięwzięcia termomodernizacyjne (licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek), należy zwrócić ulgę. Oznacza to, że trzeba doliczyć do dochodu wcześniej odliczoną kwotę z tego tytułu za rok podatkowy, w którym upłynął trzyletni termin.

Ulgę można odliczyć, jeśli posiada się fakturę wystawioną przez podatnika VAT czynnego. Podstawą do odliczenia może być również faktura zawierającą podatek od wartości dodanej wystawiona przez podmiot z państwa członkowskiego UE. Odliczenia należy dokonać w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O (informację o odliczeniach).

Więcej o: