Świadczenie przedemerytalny. Komu przysługuje? Jakie warunki trzeba spełnić?

Świadczenie przedemerytalne to wsparcie dla osób, które kilka lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego utraciły pracę. Świadczenie kiedyś było nazywane zasiłkiem. Kto może się o nie ubiegać? Na jakich zasadach jest przyznawane?

Świadczenie przedemerytalne jest przyznawane osobom, które z przyczyn od siebie niezależnych utraciły pracę przed nabyciem uprawnień do emerytury i z uwagi na wiek nie mogą znaleźć nowej pracy. Jest to forma wsparcia, która wygasa w momencie otrzymania emerytury. 

Wysokość świadczenia przedemerytalnego wynosi 1210,99 zł brutto, czyli 1035,68 zł na rękę. Można jednocześnie pobierać świadczenie i dorabiać, obowiązują jednak limity. 

Zobacz wideo Co zostało z Polskiego Ładu? Wiceminister Soboń: Prawie wszystko zostało

Dla kogo zasiłek przedemerytalny?

Na świadczenie może liczyć osoba, która:

  • korzystała z zasiłku dla bezrobotnych przez minimum 180 dni,
  • jest zarejestrowana jako bezrobotna,
  • podczas pobierania zasiłku nie odmówiła przyjęcia do pracy bez stosownego uzasadnienia,
  • złożyła wniosek o świadczenie przedemerytalne w ciągu 30 dni od daty wydania dokumentu potwierdzającego pobieranie zasiłku dla bezrobotnych.

Aby nabyć prawo do świadczenia przedemerytalnego, należy jednak spełnić jeszcze inne warunki, które są uzależnione od przyczyny rozwiązania stosunku pracy, wieku oraz stażu pracy.

Więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl 

W sytuacji, gdy rozwiązanie stosunku pracy było skutkiem likwidacji miejsca pracy lub niewypłacalności pracodawcy, kobiety mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe w momencie osiągnięcia wieku 56 lat, zaś mężczyźni wieku 61 lat. Staż pracy również ma znaczenie. W przypadku kobiet powinien on wynosić minimalnie 20 lat, a mężczyzn - 25.

Świadczenie przedemerytalne, a dodatkowy zarobek. Liczy się dochód

"Jeśli pobierasz świadczenie lub zasiłek przedemerytalny i zamierzasz podjąć pracę, to nie stracisz do niego prawa, jednak dodatkowe przychody mogą spowodować, że zawiesimy albo zmniejszymy twoje świadczenie" - podaje ZUS. Wpływ na decyzję ma przede wszystkim przychód z działalności, od której są pobierane obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne np. umowa agencyjna, o pracę, umowa-zlecenie. Nie wlicza się natomiast przychód z działalności nieobjętej ubezpieczeniem, czyli np. z wynajmowania mieszkania.

Jeżeli przychody będą wyższe niż graniczna miesięczna kwota przychodu (wynosi ona 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia), świadczenie zostanie zawieszone.

Natomiast jeśli przychody wyniosą więcej niż dopuszczalna miesięczna kwota przychodu - która wynosi 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia - ale nie przekroczą granicznej miesięcznej kwoty przychodu, czyli 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ZUS obniży świadczenie o kwotę przekroczenia dopuszczalnej kwoty.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Więcej o: