Zasiłek, który można pobierać nawet przez rok. Ile wyniesie? Komu przysługuje? Jak go otrzymać?

Pracownik może nawet przez cały rok pobierać zasiłek rehabilitacyjny, który umożliwi regenerację zdrowia w celu powrotu do pracy. Jest to jednak opcja zarezerwowana dla konkretnych osób potrzebujących wsparcia. Komu przysługuje zasiłek? Ile wyniesie? I jak otrzymać świadczenie?

W przypadku niezdolności do pracy, spowodowanej pogorszeniem się stanu zdrowia, każdemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe. Jeśli komplikacje trwają dłużej, można wystąpić o zasiłek chorobowy. Osoby, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, kiedy stan zdrowia nie ulega poprawie, mają prawo do otrzymania nawet rocznego zasiłku rehabilitacyjnego.

Zobacz wideo Masz planowany pobyt w szpitalu? Nie zapomnij spakować tych rzeczy!

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać zasiłek rehabilitacyjny? Ile on wyniesie?

Zasiłek rehabilitacyjny przysługuje osobom, które wyczerpały okres pobierania zasiłku chorobowego, a mimo to są nadal niezdolne do pracy. Istotnym wyznacznikiem jest również dalsze leczenie lub rehabilitacja, która rokuje odzyskaniem zdolności do pracy. Okres przywrócenia zdolności do pracy może trwać maksymalnie 12 miesięcy.

Orzeczenie o przyznaniu zasiłku rehabilitacyjnego wydaje lekarz orzecznik ZUS. Świadczenie wypłacane jest jednorazowo lub w częściach, i jak czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, wynosi 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przez pierwsze trzy miesiące, a przez dalszy okres 75 proc. Kobiety w ciąży otrzymują 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Jeżeli treść orzeczenia jest nieadekwatna do sytuacji i osoba ubiegająca się o zasiłek czuje się nią pokrzywdzona, może wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Aby otrzymać pieniądze, należy złożyć w ZUS wniosek o świadczenie rehabilitacyjne na formularzu ZNp-7 wraz z wypełnionym przez lekarza zaświadczeniem o stanie zdrowia (formularz OL-9) i wywiadem zawodowym z miejsca pracy (formularz OL-10). Wywiad nie jest konieczny, jeśli niezdolność do pracy powstała po okresie ubezpieczenia lub pracownik składa wniosek o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego. Wyjątkiem od reguły jest też prowadzenie działalności pozarolniczej.

Kto nie może otrzymać świadczenia rehabilitacyjnego?

Świadczenia nie otrzymają osoby, które posiadają uprawnienia do 

  • emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy;
  • emerytury lub renty inwalidzkiej przysługującej z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych;
  • zasiłku dla bezrobotnych;
  • zasiłku przedemerytalnego;
  • świadczenia przedemerytalnego;
  • urlopu dla poratowania zdrowia;
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego;
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Jak informuje ZUS, czynnikami, które dyskwalifikują do otrzymania zasiłku rehabilitacyjnego, są okresy, w których pracownik ma prawo do wynagrodzenia, urlopu bezpłatnego i wychowawczego lub tymczasowo przebywa w areszcie lub ma orzeczoną karę pozbawienia wolności. O świadczenie nie mogą ubiegać się osoby, które stały się niezdolne do pracy w wyniku popełnienia przestępstwa oraz te, które pracowały w czasie pobierania świadczenia lub wykorzystywały ten czas niezgodnie z jego przeznaczeniem. Jeśli pracownik po wyczerpaniu zasiłku chorobowego wrócił do pracy, w której posiada ubezpieczenie chorobowe, ma zapewnione prawo do świadczeń na okres choroby lub podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, również traci możliwość do zasiłku.

Więcej o: