Mija termin płatności podatku od nieruchomości. Potem gmina wyciągnie konsekwencje i naliczy odsetki

Mija termin płatności kolejnej, trzeciej już raty podatku od nieruchomości. Spóźnieni z płatnością właściciele mieszkań, domów i nieruchomości firmowych muszą liczyć się z naliczonymi odsetkami.

Podatek od nieruchomości pobierany jest każdego roku przez samorządy gminy. Dotyczy on właścicieli, wieczystych użytkowników gruntów, samoistnych posiadaczy nieruchomości, obiektów budowlanych itp. lub posiadaczy zależnych. Osoby, które nie zapłacą w terminie, muszą liczyć się z karą. 

Zobacz wideo Neumann: 60 tys. kwoty wolnej od podatku ma wspierać ludzi aktywnych

Mija termin płatności podatku. Ostatnia rata w połowie listopada 

Osoby fizyczne płacą podatek ratalnie, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku. Uwaga! Jeśli kwota nie przekracza 100 zł, podatek należy uiścić w terminie płatności pierwszej raty.

"Pozostali podatnicy (np. spółki z o.o., spółki akcyjne) płacą podatek miesięcznie, za poszczególne miesiące, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń - do 31 stycznia" - podaje Ministerstwo Finansów. "Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność (lub znajduje się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki), która nie posiada osobowości prawnej, wówczas osoba fizyczna opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osoba fizyczna nie otrzymuje decyzji o wysokości podatku" - czytamy na rządowym portalu.

Stawki podatku od nieruchomości ustalają ostatecznie gminy i miasta (górne granice wyznacza corocznie minister finansów). Listy z taką informacją organy podatkowe wysyłają właścicielom wraz z początkiem roku.

Co grozi za spóźnienie? Odsetki

Od 7 września zmieniła się stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Osoby, które nie zapłaciły na czas, będą zobowiązane do uregulowania odsetek naliczanych od pierwszego dnia po terminie do dnia, gdy pieniądze wpłyną na konto gminy. Zgodnie z Ordynacją podatkową wynoszą "200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim i 2 proc., jednak stawka ta nie może być niższa niż 8 proc." - czytamy w art. 56.

Więcej o: