Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości, czyli.

Podatek od nieruchomości to innymi słowy podatek, w którym przedmiotem opodatkowania są nieruchomości. Jest podatkiem lokalnym, którego egzekwowaniem zajmują się samorządy gminne. Dokumentem regulującym wszelkie kwestie dotyczące podatku od nieruchomości jest Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 roku.

Przedmiotem opodatkowania w przypadku podatku od nieruchomości są:

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Płatnikami podatku od nieruchomości są:

 • osoby fizyczne, 
 • użytkownicy wieczyści, 
 • samoistni posiadacze nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadacze zależni nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podatek od nieruchomości- obowiązek podatkowy, stawki

Obowiązek podatkowy pojawia się w następnym miesiącu po nabyciu przed płatnika nieruchomości. To poszczególne rady gminy ustalają wysokość stawek podatku od nieruchomości, jednak nie mogą one przekroczyć pewnych pułapów określonych przez Ministra Finansów.

Obecnie stawki za podatek od nieruchomości przedstawiają się następująco:

 • grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to maksymalnie 0,89 zł za 1 m2,
 • pozostałe grunty, w tym te, które są zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego to maksymalnie 0,47 zł za 1 m2,
 • budynki mieszkalne lub ich części to maksymalnie 0,75 zł za 1 m2,
 • budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej to maksymalnie 22,86 zł za 1 m2,
 • budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym to maksymalnie 10,66 zł za 1 m2,
 • budynki lub ich część związane udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń to maksymalnie 4,65 zł za 1 m2,
 • pozostałe budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego to maksymalnie 7,68 zł za 1 m2,
 • budowle to 2% ich wartości.