Komisja Europejska ma radę dla Polski: Chcecie inwestycji, poprawcie klimat wokół sądów

W rozmowie z "Rzeczpospolitą" Paolo Gentiloni, komisarz ds. gospodarczych zwrócił uwagę na konieczność poprawy sytuacji w polskim sądownictwie. Komisja Europejska opublikowała semestralne zalecenia, tzw. pakiet wiosenny.

- Może nie widać tego z roku na rok, ale w średnim terminie niezależność sądownictwa ma wpływ na klimat biznesowy - powiedział "RP" Paolo Gentiloni. - To coś ważnego dla gospodarczego środowiska państwa członkowskiego - podkreślał unijny komisarz.

Zobacz wideo Studio Biznes odc. 38

20 maja Komisja zaproponowała zalecenia dla poszczególnych krajów, które stanowią wytyczne dotyczące polityki gospodarczej dla wszystkich państw członkowskich UE w kontekście pandemii koronawirusa. Skupiają się one na najpilniejszych wyzwaniach związanych z pandemią i na ożywieniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

"Zalecenia skonstruowano wokół dwóch celów: w krótkiej perspektywie – ograniczenia negatywnych skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa oraz w perspektywie krótko- i średnioterminowej - osiągnięcia trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, który sprzyjałby transformacji ekologicznej i transformacji cyfrowej" - czytamy.

Komisja Europejska zaleca Polsce poprawę sądownictwa

Na lata 2020 i 2021 Komisja Europejska zaleciła działania, wśród których jedno dotyczy poprawy klimatu inwestycyjnego, w szczególności poprzez ochronę niezależności sądów. Wszystkie one mają na celu:

  • Zgodnie z ogólną klauzulą korekcyjną podjęcie wszelkich działań niezbędnych do skutecznego zaradzenia pandemii oraz wspierania gospodarki i ożywienia gospodarczego. W przypadku gdy warunki ekonomiczne na to pozwalają, prowadzenie polityki budżetowej mającej na celu osiągnięcie rozważnej średniookresowej sytuacji budżetowej i zapewnienie zdolności obsługi zadłużenia, przy jednoczesnym zwiększeniu inwestycji. Poprawę dostępności, odporności i skuteczności systemu ochrony zdrowia, m.in. przez zapewnienie wystarczających zasobów i przyspieszenie wdrażania usług e-zdrowia.
  • Łagodzenie wpływu kryzysu na zatrudnienie, zwłaszcza przez udoskonalanie elastycznych form organizacji pracy i pracy w zmniejszonym wymiarze czasu. Lepsze ukierunkowanie świadczeń społecznych i zapewnienie dostępu do tych świadczeń osobom potrzebującym. Podnoszenie umiejętności cyfrowych. Dalsze promowanie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw i administracji publicznej.
  • Kontynuowanie wysiłków na rzecz zapewnienia przedsiębiorstwom dostępu do finansowania i płynności. Przyspieszenie realizacji gotowych projektów w zakresie inwestycji publicznych i promowanie inwestycji prywatnych, aby wspierać odbudowę gospodarki. Ukierunkowanie inwestycji na transformację ekologiczną i cyfrową, w szczególności na infrastrukturę cyfrową, czyste i wydajne wytwarzanie i wykorzystanie energii oraz zrównoważony transport, co będzie przyczyniać się do stopniowej dekarbonizacji gospodarki, m.in. w regionach górniczych.
  • Poprawę klimatu inwestycyjnego, w szczególności przez ochronę niezależności sądów. Zapewnienie skutecznych konsultacji publicznych i zaangażowania partnerów społecznych w proces kształtowania polityki.