Art. 264 KK

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXII Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu

Art. 264. § 1. Kto wbrew przepisom przekracza granicę Rzeczpospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1, uzywając przemocy, groźby, podstępu lub we współdziałaniu z innymi osobami, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 3. Kto organizuje innym osobom przekraczanie wbrew przepisom granicy Rzeczpospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 264. § 1. Kto wbrew przepisom przekracza granicę Rzeczpospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1, uzywając przemocy, groźby, podstępu lub we współdziałaniu z innymi osobami, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 3. Kto organizuje innym osobom przekraczanie wbrew przepisom granicy Rzeczpospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.