Regulamin konkursu "Masters"

Poniżej znajdziecie regulamin konkursu, w którym wygrać można 10 wejściówek na IEM 2016. Zaktualizowaliśmy go o nowy zapis - znieśliśmy limit 1000 znaków, teraz możecie się rozpisywać aż do 1000 słów.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Masters", zwanego dalej "Konkursem", jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47 665 426 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród jest Monday Public Relations Sp. Z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Czeczota 31, 00-854 Warszawa NIP 951-219-32-02, REGON 140657697, KRS 0000472005 zwana dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu Technologie.Gazeta.pl, dostępnym pod adresem URL: http://technologie.gazeta.pl/internet/0,150983.html, zwanym dalej "Serwisem" w dniach od 12.02.2016 roku do 19.02.2016 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 12.02.2016 r. od godz. 16:00 do 18.02.2016 r. do godz. 23:59 wykonać zadanie konkursowe tj. nadesłać na adres mailowy technologie_redakcja@agora.pl odpowiedź na pytanie konkursowe wskazane na stronie konkursowej Serwisu, tj.: "Czy e-sport to sport?", z zastrzeżeniem że przesłana odpowiedź nie może zawierać więcej niż 1000 słów.

2. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3. Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze Serwisu.

4. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać wiele zgłoszeń konkursowych, przy czym może być mu przyznana jedna nagroda spośród wskazanych w §5 ust. 1.

5. Poprzez zgłoszenie odpowiedzi konkursowej do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że odpowiedź konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi konkursowej do Konkursu.

6. Odpowiedź konkursowa może zostać opublikowana na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże dziesięciu laureatów, których prace zostaną uznana za najciekawsze, którym zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4. Wyłaniając zwycięzców, jury będzie się kierować w szczególności poziomem merytorycznym, pomysłowością i kreatywnością zgłoszonych prac

5. Do dnia 19.02.2016 roku Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz powiadomi o nich zwycięzców Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany w sposób określony w § 3 ust. 1.

6. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres właściwy dla doręczenia nagrody oraz numer telefonu.

§ 5. Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie dla każdego z laureatów określonych w § 4 ust. 2 jest wejściówka na jeden wybrany dzień Intel Extreme Master 2016, który odbędzie się w dniach 04-06 marca 2016 roku, w Katowickim Spodku. Liczna biletów na poszczególne dni jest ograniczona.

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane przez Fundatora wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3. Fundator skontaktuje się z każdym z laureatów, w terminie 7 dni od dnia przesłania przez laureata wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 6 i ustali wszelkie szczegóły dotyczące realizacji nagrody.

4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

5. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs:Masters" Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., Nr 101 poz. 1182. Administratorem danych osobowych jest Agora S.A.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje oraz przekazanie danych do jednokrotnego wykorzystania Wykonawcy, w celu przesłania i rozliczenia nagród konkursowych.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.