Podatkowe last minute: jak odzyskać VAT za materiały budowlane

Chcesz skorzystać na dotychczasowych zasadach z częściowego zwrotu VAT za materiały budowlane? Musisz je kupić do końca 2013 r. Nie trzeba się za to spieszyć ani z ich wykorzystaniem, ani ze składaniem wniosku do urzędu skarbowego. Na dopełnienie formalności masz czas do końca 2018 r.

1. Nie warto czekać z zakupami

Od stycznia 2014 r. możliwość odzyskania części podatku VAT zapłaconego przy zakupie niektórych materiałów budowlanych zostanie mocno ograniczona. Obecnie takie prawo przysługuje osobom fizycznym, które spełniają łącznie kilka warunków, przede wszystkim:

- poniosły udokumentowane wydatki na materiały budowlane w związku z budową lub rozbudową budynku mieszkalnego albo remontem budynku lub lokalu mieszkalnego,

- posiadają tytuł prawny do tego budynku lub lokalu,

- nie są podatnikami podatku od towarów i usług i nie dokonały zakupu materiałów

budowlanych w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym

podatkiem.

Takie zasady będą obowiązywały tylko do końca 2013 r. Natomiast od roku 2014 r. o zwrot podatku będą się mogli ubiegać tylko beneficjenci rządowego programu "Mieszkanie dla młodych", a więc osoby w wieku do 35 lat, które nie były dotąd właścicielami nieruchomości, a w okresie obowiązywania programu wybudują na własne potrzeby niewielki dom lub rozbudują istniejący budynek, tworząc w ten sposób nowy, niewielki lokal mieszkalny.

Aby skorzystać ze starych, korzystniejszych zasad zakupu materiałów budowlanych trzeba dokonać do końca 2013 r. (decyduje data na fakturze). Nie ma natomiast znaczenia, czy kupione w tym terminie materiały zostaną faktycznie wykorzystane przy pracach budowlanych jeszcze w 2013 r., czy już w 2014 r.

2. Lista ulgowych wydatków

Częściowy zwrot podatku VAT przysługuje, gdy inwestor poniósł wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową, jeżeli stawka podatku VAT na te materiały wzrosła od 1 maja 2004 r. z 7 proc. na 22 proc. lub wyższą. Zwrot ma więc rekompensować podwyżkę podatku, do której doszło prawie 10 lat temu. Listę takich artykułów można znaleźć w obwieszczeniu ministra infrastruktury z 3 września 2010 r . Znalazły się na niej m.in. drzwi, okna, płytki ceramiczne, listwy podłogowe, gładzie, niektóre kleje i tapety, grzejniki, kotły czy urządzenia sanitarne. Z artykułów często wykorzystywanych przy remontach zabrakło tam natomiast np. farb, lakierów czy takich elementów wyposażenia, jak okapy kuchenne, kuchenki elektryczne czy piekarniki do zabudowy.

3. Ile wynoszą limity

Kwota limitu zależy od tego, czy inwestycja wymagała pozwolenia na budowę, czy inwestor korzystał w latach 2004-05 z ulg mieszkaniowych z tytułu zakupu tych samych materiałów budowlanych, czy na fakturze znalazła się stawka VAT 22 proc. czy 23 proc., a nawet od tego, kiedy zostanie złożony pierwszy wniosek o zwrot podatku. Na przykład: jeśli inwestor złoży dokumenty w urzędzie skarbowym w ostatnich dniach grudnia i będzie się starał o zwrot wydatków poniesionych w 2013 r., to będzie mógł odliczyć 65,22 proc. zapłaconej kwoty VAT (czyli nieco ponad 12 proc. ceny brutto towarów objętych ulgą), ale nie więcej niż 14191 zł, gdy inwestycja nie wymagała pozwolenia na budowę, lub nie więcej niż 33113 zł, jeżeli pozwolenie na budowę było niezbędne. Jeśli zaś wniosek zostanie złożony dopiero w I kwartale 2014 r., to limity kwotowe nieznacznie wzrosną - odpowiednio do 14543 zł i 33933 zł. Co ważne, przepisy nie przewidują dolnych limitów odliczenia. Każdy, kto poniósł wydatki z ulgowej listy, może więc złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o zwrot nawet kilku czy kilkunastu złotych podatku.

4. Jak udokumentować wydatki

Tu zasada jest prosta: wydatki muszą być udokumentowane imiennymi fakturami wystawionymi dla osoby, która ubiega się o częściowy zwrot podatku przez zarejestrowanego płatnika VAT. Faktury muszą być wystawione nie wcześniej niż 1 maja 2004 r. i nie później niż 31 grudnia 2013 r. Wskazane jest, by na fakturze znalazł się numer PKWiU towaru, jednak jego brak nie pozbawia prawa do odliczenia.

5. W jakiej formie złożyć wniosek

Najwygodniej jest posłużyć się gotowym drukiem o symbolu VZM-1 (choć takiego obowiązku nie ma). Wpisujemy w nim swoje dane identyfikacyjne, określamy rodzaj (budowa, rozbudowa lub remont) i rok rozpoczęcia inwestycji, wpisujemy wyliczony w załączniku limit odliczenia oraz kwotę, o której zwrot się ubiegamy. Jeżeli wydatki ponieśliśmy na remont, który nie wymagał pozwolenia na budowę, w formularzu należy opisać zakres tego remontu. Wreszcie w jednym z ostatnich punktów dokumentu określamy sposób, w jaki fiskus ma dokonać zwrotu wnioskowanej kwoty.

Do wniosku należy dołączyć wykaz poniesionych wydatków. Tu również wygodnie jest posłużyć się gotowymi formularzami o symbolach VZM-1/A , VZM-1/B i VZM-1/C. Na druku VZM-1/A wskazujemy wydatki wcześniej odliczone w ramach ulg mieszkaniowych. Z kolei druki VZM-1/B i VZM-1/C służą do wykazania wydatków nierozliczanych wcześniej w ramach ulgi mieszkaniowej, objętych stawką VAT 22 proc. (załącznik z symbolem B) lub 23 proc. (załącznik z symbolem C). Załączyć należy też kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, z którą związane były wydatki (np. akt notarialny potwierdzający jej nabycie), kopię pozwolenia na budowę, o ile było wymagane, oraz kopie faktur potwierdzających poniesienie "ulgowych" wydatków. Oryginały dokumentów należy zachować na wypadek kontroli.

Tak przygotowany komplet dokumentów należy zanieść lub wysłać do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika w dniu składania wniosku.

6. Kiedy złożyć wniosek

Z tym na szczęście nie trzeba się spieszyć. Aby mieć możliwość odzyskania części VAT, wydatki należy ponieść do końca 2013 r. Jednak z wnioskiem o zwrot podatku można się wstrzymać nawet pięć lat. Dla faktur wystawionych w 2013 r. ostatecznym terminem złożenia wniosku o zwrot części zapłaconego VAT jest 31 grudnia 2018 r.

7. Kiedy otrzymamy pieniądze

Choć teoretycznie z przygotowaniem dokumentów dla fiskusa nie trzeba się spieszyć, to dla większości podatników odwlekanie złożenia wniosku nie będzie miało większego sensu - a to dlatego, że termin zwrotu podatku zależy od terminu złożenia wniosku. Im wcześniej dopełnimy formalności, tym wcześniej otrzymamy pieniądze. Jeżeli dokumenty nie wzbudzą wątpliwości urzędu, zwrot podatku powinien zostać wypłacony w terminie 4 miesięcy od złożenia wniosku. Gdyby jednak takie wątpliwości się pojawiły (mogą być spowodowane np. błędem rachunkowym lub wpisaniem do dokumentów wydatku, od którego zwrot VAT nie przysługuje), to w ciągu 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku naczelnik urzędu skarbowego powinien wydać decyzję określającą wysokość należnego zwrotu. Wypłata tej kwoty powinna nastąpić w ciągu 25 dni od dnia doręczenia decyzji. Zwlekanie ze złożeniem wniosku może mieć sens tylko w przypadku osób, które w poprzednich latach wykorzystały już pięcioletni kwotowy limit odliczenia i czekają na jego odnowienie.

Więcej o: