Zasady dotyczące wymiany informacji podatkowych będzie regulowała ustawa

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania. Jego celem jest dostosowanie polskiego prawa do wymogów dyrektywy UE. Ustawa określa między innymi zasady dokonywania obowiązkowej, automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania, obowiązki informacyjne instytucji finansowych w zakresie wymiany informacji o rachunkach, zakres informacji podlegających obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania, tryb ich przekazywania oraz zasady sprawozdawcze i zasady należytej staranności raportujących instytucji finansowych.

Projekt ustawy o obowiązkowej, automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania definiuje automatyczną wymianę informacji w dziedzinie opodatkowania, jako systematyczne przekazywanie właściwemu państwu członkowskiemu rezydencji, bez wcześniejszego wniosku, określonych informacji na temat rezydentów tego państwa członkowskiego w ustalonych i regularnych odstępach czasu.

Organem właściwym w sprawach automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania będzie minister finansów, który będzie mógł powierzyć te zadania, w drodze rozporządzenia do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z wymianą takich informacji.

Istniejący rachunek podmiotów, którego łączne saldo lub wartość nie przekraczają na dzień 31 grudnia 2015 r. równowartości 250 000 USD, nie będzie podlegał weryfikacji, identyfikacji ani raportowaniu, jako rachunek raportowany do czasu, gdy jego łączne saldo lub wartość nie przekroczą tej kwoty według stanu na ostatni dzień kolejnych lat kalendarzowych.

Rachunek raportowany to rachunek finansowy prowadzony przez raportującą instytucję finansową i znajdujący się w posiadaniu, co najmniej jednej osoby raportowanej kontrolowanego, przez co najmniej jedną osobę kontrolującą będącą osobą raportowaną, pod warunkiem, że zostanie on zidentyfikowany na podstawie procedur należytej staranności.

Uprawienia raportującej instytucji finansowej

Raportująca instytucja finansowa będzie mogła domniemywać, że niebędący właścicielem beneficjent pieniężnej umowy ubezpieczenia lub umowy renty otrzymujący świadczenie z tytułu śmierci, nie jest osobą raportowaną, i będzie mogła nie traktować rachunku finansowego posiadanego przez tego beneficjenta, jako rachunku raportowanego, chyba, że raportująca instytucja finansowa posiada informację, że beneficjentem jest osoba raportowana.

Celem projektu ustawy o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania jest implementacja przepisów Dyrektywy Rady 2014/107/107/UE z 9 grudnia 2014 r. zmieniającej Dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Przepisy te mają na celu rozszerzenie zakresu automatycznej wymiany informacji. Państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzenia przepisów Dyrektywy 2014/107/UE w życie od 1 stycznia 2016 r.

Omawiany projekt trafi teraz pod obrady rządu.