Ustawa o KRS

KRS, czyli.

KRS czyli Krajowy Rejestr Sądowy to rejestr publiczny prowadzony przez sądy rejonowe oraz Ministerstwo Sprawiedliwości, w którym znajduje się rejestr przedsiębiorców, rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestr dłużników niewypłacalnych.

Krajowy Rejestr Sądowy jest rejestrem dającym możliwość uzyskania informacji o każdym przedsiębiorcy, który podlega obowiązkowi wpisu do KRS. Informację taką można uzyskać w formie odpisu, wyciągu lub zaświadczenia, natomiast od 2012 roku można bezpłatnie pobrać aktualny odpis KRS drogą internetową, całkowicie bezpłatnie.
Oprócz funkcji informacyjnej, KRS spełnia też funkcję legislacyjną, bowiem dopiero wpis podmiotu do bazy KRS pozwala mu na dokonywanie dalszych czynności prawnych.

Ustawa o KRS

Dokumentem regulującym wszelkie kwestie związane z Krajowym Rejestrem Sądowym jest ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pierwsza część ustawy to przepisy ogólne. Zawierają informacje o strukturze KRS, określa kto dokonuje wpisów do KRS, wskazuje jak skonstruowana musi być bezpłatna informacja ogólna (nazwa firmy, numer firmy w rejestrze, NIP, siedziba firmy, data wydania orzeczenia o ogłoszeniu upadłości lub otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, sygnatura sprawy z określeniem sądu, data i sposób zakończenia postępowania upadłościowego). Dalej znajdują się szczegółowe rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

Druga część ustawy to rejestr przedsiębiorców (wszelkie informacje dotyczące rejestru poszczególnych rodzajów przedsiębiorstw), trzecia dotyczy rejestru stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych i zawodowych, jak również fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Część czwarta ustawy o KRS reguluje kwestie rejestru dłużników niewypłacalnych, a piąta część to zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy końcowe.