Najwyższa kara w historii KNF. X-Trade Brokers ma zapłacić 9,9 mln zł. Spółka zapowiada odwołanie

KNF nałożyła na X-Trade Brokers karę w wysokości 9,9 mln zł. Najwyższą w historii. Dom maklerski, zdaniem Komisji, miał działać w sposób sprzeczny z interesem niektórych klientów. Spółka odrzuca zarzuty. Zapowiada odwołanie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na X-Trade Brokers Dom Maklerski karę pieniężną w wysokości 9,9 mln zł. To najwyższa kara w historii KNF. 

Decyzja to echa listopadowej publikacji "Pulsu Biznesu". Gazeta pisała wtedy, że niektórzy klienci XTB mogli ponieść straty sięgające od 8 do nawet 23,5 mln złotych. Zdaniem PB KNF zarzuciła spółce stosowanie mechanizmów, które utrudniały klientom osiąganie zysków.

X-Trade Brokers w ramach prowadzenia działalności maklerskiej w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie oferował swoim klientom możliwość inwestowania na rynku OTC instrumentów pochodnych (tzw. rynek forex), w modelu 'market maker' - był wystawcą instrumentów finansowych na platformie transakcyjnej oraz odpowiadał za bieżące kwotowanie ich cen. Ww. podmiot monitorował odchylenia cenowe zapewniając, aby ceny transakcyjne nie odbiegały znacząco od cen instrumentów bazowych.

X-Trade Brokers stosował w systemach transakcyjnych niesymetryczne ustawienie parametru deviation, wprowadzając ograniczenie odchylenia ceny z chwili złożenia zlecenia od ceny z momentu realizacji zlecenia, w przypadku zmiany ceny kierunkowo korzystnej dla klienta, natomiast pozostawił bez ograniczeń odchylenie ceny ze zlecenia od ceny z momentu realizacji zlecenia, w przypadku zmiany ceny danego waloru na niekorzyść klienta.

Ponadto w odniesieniu do określonej kategorii klientów podlegających obserwacji przez Dział Tradingu, jako narzędzie służące dodatkowej weryfikacji ceny w złożonych przez nich zleceniach X-Trade Brokers stosował ustawiony na jednej z platform transakcyjnych tzw. parametr delay, powodujący w praktyce wstrzymywanie egzekucji zleceń takich klientów na czas określony tym parametrem wyrażony w milisekundach.

- czytamy w komunikacie.

W toku postępowania ustalono, że

  • w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 maja 2015 r. X-Trade Brokers stosował niesymetryczne ustawienie parametru deviation w ramach egzekucji zleceń klientów w modelu instant (gdzie zagwarantowano, że realizacja zlecenia nastąpi po cenie zawartej w zleceniu) w sposób, który skutkował tym, że realizował zlecenia klientów w przypadku zmiany ceny danego instrumentu finansowego w sposób korzystny dla X-Trade Brokers (jako drugiej strony transakcji), a odrzucał powyżej ustalonego parametru zlecenia klientów w przypadku zmiany ceny w sposób dla klienta korzystny, a niekorzystny dla X-Trade Brokers,
  • X-Trade Brokers nie informował potencjalnych klientów o dokładnym sposobie świadczenia usług maklerskich wykonywania zleceń w modelu instant, w zakresie stosowania parametru deviation – w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 6 marca 2016 r., w zakresie jego niesymetrycznego ustawienia – w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 maja 2015 r. oraz w zakresie stosowania opóźnienia realizacji zleceń wybranych klientów (stosowanie parametru delay) – w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 15 marca 2016 r., podano także.

Dom maklerski powinien dbać o interes klienta

Fundamentalną zasadą z punktu widzenia sposobu postępowania firmy inwestycyjnej w relacjach z klientami jest obowiązek działania w zgodzie z najlepiej pojętym interesem klientów. Zasada ta dotyczy również stadium przedkontraktowego, czyli relacji firmy inwestycyjnej z potencjalnym klientem. W praktyce oznacza to, że firma inwestycyjna powinna w odniesieniu do klientów dokładać najwyższej staranności jakiej można wymagać od podmiotu zawodowo wykonującego działalność, a obowiązek działania z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu klienta jest podstawowym elementem treści każdej czynności maklerskiej z katalogu usług maklerskich.

Z normatywnego ujęcia kategorii najlepiej pojętego interesu klienta wynikają konsekwencje polegające na tym, że kryterium to podlega ocenie obiektywnej, co oznacza, że firma inwestycyjna interes każdego klienta lub potencjalnego klienta powinna traktować w wymiarze najwyższej staranności. Na gruncie niniejszej sprawy dotyczy to stosowania przez X-Trade Brokers niesymetrycznego ustawienia parametru deviation zaburzającego równowagę stron transakcji w sposób niekorzystny dla klientów oraz powinności co do rzetelnej, zrozumiałej i kompletnej informacji kierowanej do potencjalnych klientów w zakresie dokładnego sposobu wykonywania ich zleceń w modelu instant. Tylko taka informacja zapewnia bowiem potencjalnemu klientowi najpełniejszą, czyli zgodną z jego najlepiej pojętym interesem wiedzę umożliwiającą podjęcie świadomej decyzji inwestycyjnej i daje podstawy do rzetelnej oceny świadczonej usługi maklerskiej

- czytamy dalej w decyzji KNF. 

Spółka zapowiada odwołanie

X-Trade Brokers w wydanym oświadczeniu odrzuca zarzuty KNF. 

"W toku postępowania przed KNF, zarząd przekazał nadzorcy obszerne wyjaśnienia oraz ekspertyzy prawne i ilościowe niezależnych podmiotów, które potwierdzają, że stosowanie przez XTB mechanizmu niesymetrycznej dewiacji nie naruszyło zasady działania w najlepiej pojętym interesie klientów oraz nie miało wpływu na wyniki transakcyjne klientów".

Czytaj też: Oszuści podszywają się pod PKO. Bezczelnie wykorzystują nazwę i wizerunek

"Uwagi KNF do firmy XTB odnośnie stosowania tego mechanizmu dotyczą działalności od stycznia 2014 r. do maja 2015 r. Wytyczną dotyczącą konieczności stosowania symetrycznej dewiacji, KNF wydała w maju 2016 r., prawie rok po tym, jak spółka dokonała samodzielnie zmiany w swoich systemach IT" - poinformowała we wtorek spółka w komunikacie cytowanym przez Bankier

X-Trade Brokers DM S.A. prowadzi działalność maklerską i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

We wtorek notowania X-Trade Brokers spadły o ok. 5 proc. 

(ISBnews)

Tydzień na Gazeta.pl. Tych materiałów nie możesz przegapić! SPRAWDŹ

***

Dymek: Bałam się założenia firmy. Wydaje mi się, że lęk jest typowy dla kobiet. Chłopców wychowuje się inaczej [NEXT TIME]

Więcej o: