Andrzej Duda podpisał ustawę o Funduszu Solidarnościowym. Bogaci zapłacą nowy podatek

Prezydent podpisał ustawę o Funduszu Solidarnościowym. Najzamożniejsi zapłacą dodatkowy podatek, który ma pójść na potrzeby niepełnosprawnych.

"Ustawa tworzy Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jest odrębnym od pozostałych funduszy celowych Funduszem realizującym zadania określone w ustawie. Fundusz będzie finansował nowe zadania oraz nowe formy wsparcia osób niepełnosprawnych, określane w programach odpowiednio Rady Ministrów lub ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Dysponentem Funduszu będzie minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego" - czytamy w informacji Kancelarii Prezydenta.

Środki Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych będą przeznaczane na realizację:

  1. programów rządowych i resortowych w tym obejmujących realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych;
  2. zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych;
  3. zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych.

Ustawa określa źródła przychodów Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którymi są m.in.:

  1. obowiązkowe składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, które mają stanowić 0,15% podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy,
  2. danina solidarnościowa.

"Danina solidarnościowa zostaje wprowadzona do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami osoby fizyczne są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% podstawy jej obliczenia, którą stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów - podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a ,art. 30b, art. 30c oraz art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - pomniejszonych o możliwe do odliczenia od tych dochodów składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o kwoty wymienione w art. 30f ust. 5 tej ustawy" - informuje Kancelaria Prezydenta.

Podatnicy, którzy są zobowiązani do uiszczania daniny solidarnościowej, składać będą urzędom skarbowym deklarację o wysokości daniny solidarnościowej, według udostępnionego wzoru, w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego i w tym terminie będą miały obowiązek wpłacić daninę solidarnościową, podano także.

Szacunki mówią, że z pierwszego źródła rząd planuje w 2019 roku uzyskać 657 mln złotych na Fundusz Solidarnościowy, a z wpływów od najzamożniejszych podatników 1,15 mld złotych (na podstawie wpływów podatkowych z 2016 roku). 

Ustawa o exit tax także podpisana

Andrzej Duda podpisał także ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezydenta. Nowela wprowadza m.in. opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax).

Ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady UE ustanawiającą przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz dyrektywę w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych. 

Najistotniejsze zmiany w ustawach podatkowych to: 

  1. wprowadzenie preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej. Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania,
  2. wprowadzenie odrębnych regulacji dotyczących zasad opodatkowania dochodów z walut wirtualnych,
  3. wprowadzenie kompleksowych zmian w regulacjach dotyczących cen transferowych (wyodrębnione rozdziały w ustawie o PIT i ustawie o CIT). Celem nowelizacji jest uproszczenie przepisów, dostosowanie ich do zmieniającego się otoczenia prawnego i gospodarczego oraz uwzględnienie wytycznych OECD w tym zakresie. Zmiany dotyczą w szczególności dokumentacji cen transferowych, zasady ceny rynkowej, definicji podmiotów powiązanych oraz korekty cen transferowych,
  4. wprowadzenie opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax). Omawiana ustawa wprowadza w ustawie o PIT i ustawie o CIT regulacje odpowiadające przepisom przewidzianym w Dyrektywie Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (Dz. U. UE L 193 z 19.7.2016 str. 1) – tzw. dyrektywy ATAD, w zakresie art. 5 regulującego opodatkowanie niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku przeniesienia aktywów, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu,
  5. w ustawie o PIT i ustawie o CIT dodawane są rozdziały regulujące zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności. Ustawy określają w szczególności: podmioty mogące złożyć wniosek o zwrot podatku, dokumentację, którą należy dołączyć do wniosku, oraz tryb postępowania" - czytamy dalej.

Czytaj też: Rząd wprowadza "podatek od wyprowadzki". Exit tax może namieszać. "Dotknie nie tylko przedsiębiorstwa"

Nowelizacja ustawy - Ordynacja podatkowa ma na celu przede wszystkim dalsze uszczelnianie systemu podatkowego. Nowelizacja ta ma bardzo szeroki zakres i dotyczy przede wszystkim takich zagadnień, jak zmiany zasad uzyskiwania interpretacji przepisów prawa podatkowego, zmiany przepisów dotyczących klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania, a także wprowadzenia przepisów uprawniających organy Krajowej Administracji Skarbowej do nałożenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w związku z wydaniem decyzji z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, przepisów dotyczących wydawania decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania, jak również wprowadzenia obowiązku przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych, podano także.

Kolejną istotną zmianą wprowadzoną do ustawy - Ordynacja podatkowa jest wprowadzenie obowiązku przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych.

Wszystkie podpisane dziś ustawy będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.